SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Vesi kuljettaa ääntä - autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta

Kouri Jaana

Jaana Kourin uskontotieteen väitöstutkimus Vesi kuljettaa ääntä - autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta sai alkunsa Lypyrtin kylätoimikunnan päätöksestä tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallishistoriaa. Haastattelujen pohjalta Kouri kokosi vuonna 2011 julkaistun kyläkirjan, jossa historia rakentui kyläläisten paikallistumisista oman seudun paikkoihin.

— Kytkin Lypyrtin historian sen merelliseen kontekstiin ja rannikoiden vähitellen saari saarelta tapahtuneeseen asutushistoriaan ja linkitin ne suurempiin alueellisiin ja ajallisiin, historiallisiin kokonaisuuksiin, Kouri kertoo.

Suomen Merenkulkuhallitus lakkautti luotsaustoiminnan Lypyrtistä vuonna 1961. Sen jälkeen kylä hiljentyi lähes yksinomaan entisten luotsikylän aikaisten sukujen ja 1920‒1970-luvulla tulleiden kesäasukkaiden kesänviettopaikaksi. Muuttuvat olosuhteet – aiemman luotsikylän asukkaiden kuolemat ja samanaikainen veden saastuminen – saivat Kustavin lypyrttiläiset etsimään kulttuuriaan, menneen luotsikylän yhteisöllisyyttä ja elämäntapaa.

— Lypyrtin historiantuottamisen ja kyläkirjan keskeiseksi aiheeksi nousi meri ja etenkin veden äärellä eletty elämä. Vesi on paikka, jossa paikalliset ja globaalit ongelmat risteävät. Ympäristö ja etenkin vesi muistutti ihmisiä neuvottelemaan siitä, mikä kylä on ja minkälaisena he haluavat sen säilyttää.

Kourin väitöskirjassa lypyrttiläiset kuvataan muistin yhteisönä, joka kerronnassaan merkityksellisti kyläänsä ja sen menneisyyttä. Muistelemisessa korostui ympäristösuhteen toiminnallisuus esimerkiksi soutamisen ja jään kokemisen kuvauksina.

— Muistot välittivät kokemuksellista, hiljaista tietoa, joka oli oleellinen kylän yhteisyyden tai osallisuuden tunteen syntymiselle. Kuvaukset toivat esiin myös merkityksenantoon osallistuvia ei-inhimillisiä toimijoita, Kouri kertoo.

Sisäpiiriläisen tutkijan kokemukset osana tutkimusta

Jaana Kouri asuu itse kesät Lypyrtissä. Tutkimuksessaan hän sovelsi vielä harvoin käytettyä autoetnografista poikkitieteellistä metodologiaa, jossa tutkijan omat kokemukset ja toimijuus ovat tärkeässä roolissa.

— Tutkimukseni teoreettisena kehyksenä on matkakertomus, jossa tekstualisoin näkyviin merkityksenannon toimijuusverkkoja. Menetelminä tutkimuksen eri vaiheissa käytin muistitietotutkimusta, mikrohistoriaa, muistitutkimusta ja ympäristöhistoriaa, Kouri listaa.

Kourin väitöstutkimus tarkentuu uskontotieteelliseen merkityksenannon tutkimukseen. Uskontotieteilijät kiinnittävät huomiota nykyään myös Kourin tutkimuksen kaltaisiin uskonnon uudelleenpaikantumisiin, joissa perimmäinen huolenaihe on selviytymisessä sekulaarin yhteiskunnan ja ympäristöongelmien ristipaineissa.

— Tutkimukseni paikantuu myös luovaan tietokirjoittamiseen, josta olen saanut virikkeitä etnografiseen kirjoittamiseeni ja autoetnografiseen lähestymistapaani, Kouri lisää.

Tuotenumero:9789512968466
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kouri Jaana
Laajuus:334 s.
ISBN:9789512968466
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:C osa 438
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl