SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Urheilija ja tuotevastuu

Määttä Jari

Tutkielman tavoitteena on selvittää tuotevahingon aktualisoitumisen mahdollisuutta urheilijaan liittyvien tuotevahinkojen osalta. Erityisesti tässä tarkastelussa nostan esille informaatiovirheen mukaisen vastuun syntymisen perustan, mutta relevanttina osana tutkielmaa toimivat myös yleiset tuotevastuun aktualisoitumiseen liittyvät vahingonkorvausoikeudelliset vahingon korvaamisen edellytykset. Tutkielmassa pyrin argumentoiden todentamaan näiden perusteiden kautta lähtökohtaista hypoteesiani, jonka mukaan tuotevastuun mukainen vahingonkorvaaminen kuuluu myös olennaiseksi osaksi urheiluvälineisiin liittyviä tuotevahinkotapauksia.

Tutkielmassa tuotteesta muulle kuin sille itselleen syntyneen vahingon kompensaatioon tähtäävää vahingonkorvauksen muotoa arvioidaan erilaisten urheilijoiksi katsottavien toimijoiden kannalta. Tämän toimijakeskeisen lähtökohdan kautta tärkeäksi osaksi tutkielmaa muodostuukin urheilija-käsitteen tarkempi analyysi ja sen pohjalta muodostettava synteesinomainen urheilija-käsitteen määritelmä, jossa toisiinsa yhdistetään toisaalta yhteiskuntatieteellistä ja toisaalta oikeustieteellistä tietoainesta. Tärkeimmäksi kohdaksi tätä käsitteellistä analyysiä nousee rajanveto urheilijan ja liikuntaa harrastavan toimijan välillä. Viimekätisenä erottavana tekijänä, jolla urheilija käytännössä erotetaan näistä muista urheiluun ja liikuntaan liittyvistä toimijoista toimii kilpailu-käsite. Tältä pohjalta tutkielmani toimijaan liittyvä viitekehys rajautuukin siten, että urheilijoiksi katsotaan seuraavat toimijat: kuntourheilija, kilpaurheilija, huippu-urheilija ja ammattiurheilija. Urheilijan toimi-jakeskeisen käsittelyn pohjalta syntyvien erilaisten urheilijoiksi katsottavien toimijoiden oikeudellisen aseman erilaisuudesta johtuen erilaisiin tuotevastuutilanteisiin sovellettavaksi tulevien lakien valinta nousee tässä tutkielmassa hyvin keskeiseen asemaan. Juridisena lähtökohtana tuotevastuun aktualisoitumisessa urheilijan osalta voidaan pitää TVastuuL:a, sillä kaikissa urheilijoiksi katsottavissa toimijaryhmissä esiintyy tilanteita, joissa urheilija on rinnastettavissa TVastuuL:n 1 §:n mukaiseksi yksityiseksi tahoksi. Tämän lähtökohtaisen tuotevastuun korvaamismuodon ohella relevanteiksi laeiksi nousevat ensinnäkin KSL, jonka kautta säännellään muun muassa tuotteesta kuluttajalle annettavan informaation laatua ja laajuutta sekä KauppaL, jonka normipohja tulee korostuneesti esille tilanteissa, joissa huippu- tai ammattiurheilija on rinnastettavissa ammatinharjoittajan asemaan. Kaiken kaikkiaan siis tuotevastuuta urheilijaan liittyvissä tapauksissa säädellään hyvin laajan normipohjan avulla.

Tähän mennessä tuotevastuun kautta aktualisoituvista vahingoista ei ole urheilijaan liittyen tullut Suomessa esille juurikaan tuomioistuimeen edenneitä tapauksia, sillä useimmiten tällaisen tapauksen sattuessa vahingon korvattavuuden hakeminen jää muihin tapaukseen liittyvien negatiivisten seurausten varjoon. Urheilijan tuotevastuuseen liittyvän oikeudellisen aseman parantamisen kannalta olisikin mielestäni toivottavaa, että urheiluvälineisiin liittyvästä tuotevastuusta saataisiin yleisestä tuomioistuimesta ennakkoluontoinen päätös.

Avainsanat: Urheiluoikeus, urheilijat, tuotevastuu, informaatio

Tuotenumero:9789512933433
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Määttä Jari
Laajuus:XIII + 69
ISBN:9789512933433
Julkaisuvuosi:2007
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 17
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl