SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Perusoikeudet suomalaisessa doping-prosessissa

Nisula Mikko

Tutkielman kohteena on urheilijan oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutuminen suomalaisessa doping-testauksessa ja -menettelyssä.

Merkittävää julkista huomiota keräävien doping-tapausten käsittely tapahtuu pääosin urheilun sisäisissä toimielimissä, joissa menettely muistuttaa oikeudellista ratkaisutoimintaa. Myös rangaistukset ovat ankaruudeltaan oikeudellisiin verrattavissa, pahimmassa tapauksessa urheilun muodossa tapahtuva elinkeinon harjoittaminen päättyy tuomittuun kil-pailukieltoon. Tästä huolimatta yksityisluonteisen ja sääntelemättömän kurinpidon ollessa kyseessä urheilijan oikeusturva ei välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla doping-tapauksia selvitettäessä.

Analysoitaessa tilannetta perusoikeusinstituution kautta tutkielmassa joudutaan ensin ottamaan kantaa siihen, missä laajuudessa oikeuden vaikutuksen ulottaminen urheilun autonomian alueelle on yleensä mahdollista. Tarpeellista on myös selvittää perusoikeuksien vaikutuksia yksityisten välisissä suhteissa sekä yhdistysautonomian alueella.

Suomalaista doping-menettelyä tarkastellaan vaiheittain lähtien doping-testiin sitoutumisesta ja sen suorittamisesta. Keskeiseksi kysymykseksi nousee yksilön mahdollisuus luopua yksityiselämän suojasta, elinkeinovapaudesta ja uskonnonvapaudesta, jotka saattavat vaarantua testien yhteydessä. Tämän jälkeen doping-tapauksen käsittely jatkuu urheilun riidanratkaisuelimissä. Niiden osalta selvitettäväksi tulee perustuslaissa turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumi-nen ja mahdollisuus saada doping-asia yleisten tuomioistuinten käsiteltäväksi. Rangaistusjärjestelmän osalta on tärkeää pohtia urheilussa sanktioina käytettävien kilpailukieltojen suhdetta perustuslakiin. Erityisen ongelmallisia ovat elinikäiset kil-pailu- ja toimintakiellot. Urheilijan yksityisyyden suoja joutuu lisäksi koetukselle vielä doping-tapauksia julkistettaessa. Tutkielmassa pyritään selvittämään mahdollisuuksia löytää oikea ajankohta testituloksista tiedottamiselle.

Oikeudellisten menetelmien käyttö urheilun alueella on jatkuvasti lisääntymässä. Yhdistysautonomian periaattees-ta huolimatta yksilön perusoikeudet on turvattava urheilunkin piirissä. Perusoikeuksista luopuminen sopimuksella annetun suostumuksen perusteella ei välttämättä ole doping-testien osalta oikeudellisesti pätevä ratkaisu. Urheilijan ei myöskään välttämättä ole kannattavaa saattaa asiaansa yleisten tuomioistuinten käsiteltäväksi, koska ne eivät ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi. Kestävin ratkaisu olisi poistaa urheilun sisäisten ratkaisuelinten oikeusturvaongelmat säätelemällä niiden asema kansallisen lainsäädännön tasolla. Elinikäisten kilpailukieltojen käyttäminen rangaistuksena on kaikissa muodoissaan perustuslaissa turvatun elinkeinovapauden kannalta erittäin kyseenalaista.

Suurin osa tutkielmassa ilmenevistä ongelmista olisi korjattavissa urheilun kurinpidosta annettavalla lainsäädännöllä. Näin varmistettaisiin perusoikeusrajoitusten osalta suhteellisuuden ja lailla säätämisen vaatimusten toteutuminen.

Asiasanat: doping, perusoikeudet, urheiluoikeus, valtiosääntöoikeus

Tuotenumero:951292563X
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Nisula Mikko
Laajuus:XIII + 70
ISBN:951292563X
Julkaisuvuosi:2003
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 3
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl