SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Arvokilpailujen järjestämisoikeus ja jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen järjestämissopimus

Malmström Atte

Tutkielmassa tutkitaan urheilun arvokilpailujen järjestämisoikeuden sisältöä ja järjestämisoikeuden myöntämistä sitä hakeville tahoille. Tarkastelukulma on pääasiassa kilpailuoikeudellinen. Yleisen tason tarkastelun lisäksi tutkielmassa perehdytään jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen järjestämissopimukseen.

Arvokilpailujen järjestämisoikeuden tarkastelussa huomio kiinnitetään siihen vaikutukseen, joka kilpailuoikeudellisilla säännöksillä on järjestämisoikeuden myöntämiseen. Urheilukilpailujen järjestämisoikeutta hallitsevat lajiliitot ovat usein määräävässä markkina-asemassa tai monopoliasemassa suhteessa järjestämisoikeutta hakeviin tahoihin. Lajiliittojen on sen vuoksi otettava kilpailuoikeudelliset säännökset päätöksenteossaan huomioon. Merkityksellisiä ovat erityisesti EY:n kilpailuoikeudelliset normit, mutta myös Suomen kansallisen tason normit voivat tulla sovellettaviksi, jos kilpailunrajoituksilla on vaikutuksia Suomen alueella.

Tutkielman johdanto-osuudessa selvitetään lyhyesti työn taustoja ja tavoitteita. Lisäksi johdannossa esitellään ja perustellaan tutkielman rakennetta ja rajauksia ja mainitaan työn kannalta relevantit lähteet.

Johdannon jälkeen tarkastellaan urheilujärjestöjen, erityisesti lajiliittojen asemaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tarkoituksena on osoittaa, että lajiliitoilla on omassa lajissaan monopoliasema. Lisäksi tarkastellaan sitä, mihin kyseinen hallitseva asema perustuu.

Kolmannessa luvussa käsittelyyn otetaan urheilukilpailujen järjestämisoikeus. Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti myös tutkielman kannalta merkitykselliset kilpailuoikeudelliset säännökset eli kilpailunrajoituslain 6 § sekä Rooman sopimuksen 82 artikla. Urheilukilpailujen järjestämisoikeuden sisältöä ei ole tarkasti missään määritelty, mutta työssä pyritään antamaan kuva oikeuden sisällöstä. Kilpailuoikeudellisesti merkittävimmät kysymykset liittyvät erityisesti arvokilpailujen järjestämisoikeuden myöntämiseen. Määräävässä asemassa oleva lajiliitto joutuu ottamaan oikeudelliset näkökohdat huomioon päättäessään niistä ehdoista ja edellytyksistä, joita se asettaa järjestämisoikeutta hakeville tahoille. Kilpailuoikeudellisten normien tehtävänä on ainakin lähtökohtaisesti osoittaa se, mitkä myöntämisen yhteydessä käytetyt ehdot ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä. Lajiliittojen käyttämien ehtojen on oltava muun muassa kohtuullisia, eivätkä ne saa syrjiä hakijoita. Lisäksi itse myöntämismenettelyn on oltava avointa ja tasapuolista.

Tutkielman viimeisessä varsinaisessa luvussa tarkastellaan yksittäisen arvokilpailun järjestämissopimusta ja siinä käytettyjä sopimusehtoja. Kohteena on vuonna 2003 Suomessa pidettyjen jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisestä tehty sopimus. Tarkoituksena on selvittää sopimuksessa käytettyjen ehtojen suhdetta edellisessä luvussa käsiteltyihin kilpailuoikeudellisiin säännöksiin. Monopoliasemassa oleva Kansainvälinen jääkiekkoliitto on laatinut sopimuksen yksipuolisesti ja sopimusehtoihin liittyy kilpailuoikeudellisesti arveluttavia ehtoja. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi Kansainväliselle jääkiekkoliitolle varattuja vapaalippuja koskevat määräykset, sillä määräävässä asemassa oleva järjestämisoikeuden myöntäjä ei saa kohtuuttomasti rajoittaa kilpailunjärjestäjälle lähtökohtaisesti kuuluvaa oikeutta pääsylippujen myymiseen.

Avainsanat: Urheiluoikeus, kilpailuoikeus, kilpailunrajoitukset, määräävä markkina-asema, monopolit, sopimusoikeus, sopimus

Tuotenumero:9512926962
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Malmström Atte
Laajuus:XII + 69
ISBN:9512926962
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 7
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl