SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Urheilijaa suojaavat perusoikeudet

Eskuri Jari

Urheilun oikeudellistumisen ja yleisen valtiosääntökehityksen myötä perusoikeudet ovat saaneet yhä kasvavaa merkitystä urheilussa. Ennen kaikkea urheilun perusoikeuskeskustelussa on kiinnitetty huomiota urheilijan asemaan perinteisesti julkisen vallan sääntelyn ulottumattomiin jääneessä urheilussa. Eniten huomiota ovat saaneet urheilijoiden doping- ja kurinpitotapaukset.

Tutkielman tavoitteena on selvittää perusoikeuksien soveltuvuutta urheiluun urheilijan näkökulmasta. Tällöin tarkastelu keskittyy perusoikeuksien yleisiin oppeihin ja erityisesti horisontaalivaikutukseen, eli mahdollisuuteen soveltaa perusoikeuksia yksityisten välisissä suhteissa. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus on saanut perustuslain esitöiden tasolla ilmauksensa vuoden 1995 perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä.

Horisontaalivaikutuksen kannalta oikeussuhteen osapuolten asemalla on tärkeä merkitys. Perusoikeudet tulevat korostetusti esiin yksityisten välisissä suhteissa silloin kun kyse on epätasapainoisesta oikeussuhteesta. Urheilussa tällainen epätasapainoinen oikeussuhde on tyypillisesti joukkuelajeissa pelaajan suhde seuraansa ja yksilölajeissa urheilijan suhde lajiliittoonsa. Lisäksi tutkielmassa pyritään hahmottamaan suuntaviivoja sille, miten perusoikeudet voivat näiden tahojen välillä toteutua. Tutkielman keskeisiä ajatuksia on, että urheilija voi tilanteesta riippuen olla oikeutettu saamaan perusoikeussuojaa selvien ja räikeiden perusoikeusloukkauksien tilanteessa. Sen sijaan vähäisempien loukkauksien kohdalla perusoikeuksien sovellettavuus ei välttämättä tule kyseeseen.

Tutkielmassa selvitetään horisontaalivaikutuksen lisäksi myös muita urheilun kannalta keskeisiä perusoikeuksien yleisten oppien osia, kuten suoraa sovellettavuutta ja ideaa subjektiivisista perusoikeuksista, sekä urheilijan mahdollisuutta luopua perusoikeuksistaan urheilujärjestön hyväksi.

Tutkielmassa otetaan kantaa myös niihin edellytyksiin, joilla perusoikeuksia voidaan urheilussa rajoittaa. Keskeisessä asemassa perusoikeusrajoituksia arvioitaessa on eduskunnan perustuslakivaliokunnan laatima perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelo. Tutkielmassa ei lähdetä siitä, että luettelo olisi julkiseen valtaan kohdistuvana sellaisenaan sovellettavissa urheiluun. Sen sijaan tutkielmassa pohditaan yksittäisten rajoitusedellytysten sovellettavuutta kulloinkin kyseessä olevaan tapaukseen liittyen. Lopuksi tutkielmassa tuodaan esille joitain yksittäisiä urheilussa tyypillisesti sovellettavaksi tulevia perusoikeuksia.

Avainsanat: Urheilu, urheiluoikeus, perusoikeudet, horisontaalivaikutus

Tuotenumero:9512928884
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Eskuri Jari
Laajuus:XV + 64
ISBN:9512928884
Julkaisuvuosi:2005
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 10
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl