SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Children at Psychiatric Risk and Their Families in Bucharest, in the Context of 25 Years of Changes After December 89´Romanian Revolution

Mateescu Laura

Mateescu tutki väitöstyössään bukarestilaisten lasten ja nuorten mielenterveyttä ja mielenterveyden muutoksia lähes 25 vuoden ajalta Romaniassa vuoden 1989 joulukuussa tapahtuneen vallankumouksen jälkeen.

Tutkimuksessa oli kolme eri tutkimusongelmaa. Ensimmäisenä ongelmana oli arvioida lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehitystä Romaniassa. Toisessa ongelmassa Mateescu selvitti, miten romanialaisessa lasten- ja nuorisopsykiatrian klinikassa hoidettuja potilaita kuvaavat piirteet ovat muuttuneet. Kolmanneksi hän tutki lasten mielenterveyden tilaa ja sen yhteyksiä perheen toimivuuteen ja perheeseen liittyviin riskitekijöihin.

Tehdyn tutkimuksen merkittävin anti onkin olla yhtenäinen ja ajantasainen katsaus Romanian lasten- ja nuorisopsykiatrian nykytilaan kolmesta erilaisesta näkökulmasta – psykiatrisen terveydenhuollon ammattilaisten, psykiatrisen klinikan potilaiden ja lasten perheiden näkökulmasta.

– Tutkimus osoitti, että lasten ja nuorten mielenterveyden hoito on Romaniassa järjestetty selkeästi uudella tavalla niin, että hoitoon otetaan aikaisempaa enemmän mukaan sekä hoidettavat että heidän perheensä, Mateescu totesi.

Toinen tutkimustulos paljasti, että sairaalapotilaita kuvaavat piirteet ja ominaisuudet ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana. Muutokseen ovat vaikuttaneet sekä lastenpsykiatrian maailmanlaajuinen kehitys että Romaniassa tapahtunut mielenterveysasioiden hallinnollinen kehitys.

Mateescu havaitsi myös, että tutkimuksessa tärkeimmiksi havaittujen diagnoosiryhmien ja samanaikaissairastavuuksien olevan yhdenmukaisia aiempien tutkimustulosten kanssa. Niiden mukaan autistiset häiriöt ovat merkittäviä lapsuusiän psykiatrisia häiriöitä.

Tutkimus todensi, että psykiatrisessa hoidossa olleiden lasten mielenterveysongelmat ovat verrattavissa ongelmiin, joita on raportoitu muiden maiden lasten- ja nuorisopsykiatristen potilaiden kohdalla.

– Erilaisten perhettä kuvaavien muuttujien välillä havaittiin merkitseviä tilastollisia eroja. Lapsen kliinisen tilan ja perheen toimivuuden välillä havaittiin merkittäviä yhteyksiä, Mateescu sanoo.

Esimerkiksi potilaat, jotka olivat todistaneet tai suoraan kokeneet sanallista ja ruumiillista perheensisäistä väkivaltaa, olivat käytettyjen mittareiden mukaan eri tavoin selvästi häiriintyneempiä kuin muut. Samoin perheensisäistä väkivaltaa kokeneiden potilaiden perheissä oli enemmän häiriintyneisyyttä ja vuorovaikutuksellisia ongelmia.

Tutkimuksessa sekä laadullinen että määrällinen analyysi

Tutkimuksessa käytettiin useita tutkimusmenetelmiä, niin että tutkimuksessa on sekä laadullinen analyysi että kaksi määrällistä tutkimusta.
 
Ensimmäisessä osatutkimuksessa vertaillaan laadullisesti vastauksia, joita 10 mielenterveyden ammattilaista antoi 12 kysymystä sisältävässä avoimessa haastattelussa. Haastattelun aiheena oli lasten ja nuorten mielenterveyden nykytila Romaniassa, ja siinä tiedusteltiin tätä koskevia muutoksia, haasteita ja ratkaisuja.
 
Toinen osatutkimus koskee lasten- ja nuorisopsykiatrisia potilaita, jotka olivat olleet sairaalahoidossa Prof. Dr. Alexandru Obregia -nimisessä psykiatrisessa sairaalassa Bukarestissa vuona 1991 ja vuonna 2013. Osatutkimus sisältää potilaita kuvaavien muutamien muuttujien (esim. ikä, sukupuoli, päädiagnoosi, samanaikaissairastavuus, sairaalahoidon kesto) kuvailevan kvantitatiivisen analyysin.
 
Kolmas osa sisältää analyysin, joka kohdistui 342 koehenkilöön. Nämä jakautuivat kahteen kliiniseen ryhmään, psykiatriseen ja neurologiseen, ja yksi ryhmä oli normaalipopulaatio, joka koostui koululaisista. Ryhmiä tutkittiin tekemällä poikkileikkausanalyysi lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmista ja psyykkisestä pystyvyydestä sekä niiden keskinäisistä suhteista perhettä koskeviin tietoihin ja perheen toimintaan.
 
Väitös kuuluu lastenpsykiatrian alaan ja tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Jorma Piha ja professori Andre Sourander Turun yliopistosta sekä professor Iuliana Dobrescu “Carol Davilan” lääketieteellisestä yliopistosta Bukarestissa.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512959907
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mateescu Laura
Laajuus:139 s.
ISBN:9789512959907
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1155
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl