SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Hankintasopimuksen tehottomuus

Kirsi-Maria Halonen

Väitöstutkimuksen kohteena on hankintalain tehottomuusseuraamus ja erityisesti sen oikeusvaikutukset hankintayksikön ja sen sopimuskumppanin välillä. Tehottomuusseuraamus perustuu vuonna 2007 hyväksytyn oikeussuojadirektiivin 2007/66 2 d artiklaan, joka saatettiin kansallisesti voimaan vuoden 2010 oikeussuojauudistuksessa. Tehottomuusseuraamuksen oikeusvaikutukset jäävät kuitenkin kansallisten esitöiden perusteella varsin epäselviksi eikä kysymystä ole toistaiseksi käsitelty kattavasti oikeuskäytännössä. Väitöskirja muodostuu kuudesta luvusta, joissa tarkastellaan tehottomuusseuraamuksen määräämisen edellytyksiä, tehottomuuden sopimus- ja hankintaoikeudellisia vaikutuksia sekä erityisesti hankintayksiköiden korvausvastuuta sen entiselle sopimuskumppanille sopimuksen tehottomuudesta aiheutuneista vahingoista. Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan hankintayksikön vahingonkorvausvastuun rajoittumiseen tai poistumiseen vaikuttavia seikkoja.

Metodologisesti väitöskirja edustaa perinteistä oikeusdogmaattista tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää voimassa olevan oikeuden tila. Oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntömuutoksia on seurattu 1. kesäkuuta 2015 asti. Tutkimuksen merkittävimmät johtopäätökset liittyvät sopimuksen tehottomuuden yksityisoikeudellisten vaikutusten täsmentymiseen, hankintayksikön vastuuseen sovellettavan korvausvastuun valintaan sekä hankintayksiköiden käytettävissä olevien riskienhallintatoimenpiteiden tehokkuuden arviointiin. Vaikka hankintayksikkö vastaa sopimuksen tehottomuuden sopimuskumppanilleen aiheuttamasta vahingosta pääosin sopimuksentekotuottamusta koskevien periaatteiden tai vahingonkorvauslain nojalla, hankintayksikkö voi, tuomalla esiin tulevan sopimuskumppanin kanssa käytävissä keskusteluissa hankintaan liittyviä epäselvyyksiä tai riskejä, vaikuttaa merkittävästi korvausvastuunsa määräytymiseen. Sillä, onko sopimuskumppani tiennyt tai olisiko sen pitänyt tietää hankinnan
lainvastaisuudesta tai hankintamenettelyyn liittyvistä riskeistä, on vaikutusta arvioitaessa hankintayksikön sopimuskumppanin vilpitöntä mieltä ja omaa myötävaikutusta.

 

Tuotenumero:9789512961726
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kirsi-Maria Halonen
Laajuus:XLVII + 237 s.
ISBN:9789512961726
Julkaisupäivä:14. elokuuta 2015
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A 134

Varastosaldo ei riitä.