SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Chronotopes of Modernity in Chekhov

Klapuri Tintti

 Tšehov-tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty tarkastelemaan yhtä kirjailijan lajityyppiä, yleensä joko draamaa tai proosaa. Klapurin väitöskirja asettaa rinnakkain nämä kaunokirjalliset genret ja lisäksi kirjailijan vähemmän tunnetun dokumentaarisen proosateoksen, Sahalinin saaren rangaistusvankilasta kertovan raportin Sahalin.


– Tšehovin eri genreissä kirjoittamien tekstien vertailu auttaa näkemään kirjailijan tuotannon läpäisevän ajallisuuden jatkumon, sanoo Klapuri.

Tšehovin (1860–1904) teksteissä yksilöltä edellytetään tulevaisuuteen suuntautunutta, toisen yksilön huomioivaa toimijuutta, mutta kirjailija esittää henkilöiden kyvyn eettiseen toimintaan rajallisena.  – Tutkimuksessa käytettiin Mihail Bahtinin kronotoopin eli aikapaikallisuuden käsitettä, jonka avulla on mahdollista tutkia nimenomaan ihmisen – siis henkilöhahmon – toimintaa ajassa, Klapuri kertoo.

Klapurin mukaan kronotooppi tarkoittaa sitä, miten yksilön toimintamahdollisuudet tietyssä yhteiskunnallis-historiallisessa tilanteessa esitetään kaunokirjallisessa tekstissä. – Tšehovin näkemykset ajallisuudesta ovat sidoksissa 1800-luvun lopun tieteelliseen, yhteiskunnalliseen ja esteettiseen keskusteluun niin Venäjällä kuin Euroopassakin, toteaa Klapuri.

Kun Klapuri tarkasteli Tšehovin kaunokirjallisia teoksia yhdessä Sahalinin kanssa, hän havaitsi dokumentaarista teosta hallitsevan karkotuksen kronotoopin olevan vahvasti läsnä myös kirjailijan proosassa ja draamassa. Klapurin mukaan Tšehovin ihanne on täydellinen vapaus, mutta hänen tuotannossaan vapaus esiintyy käytännössä katsoen poikkeuksetta vain negaationa.

– Kun Sahalinissa kyse on konkreettisesta vapauden menetyksestä, Tšehovin kaunokirjallisessa tuotannossa kyse on yksilön epäautonomisuudesta. Hyvä esimerkki tästä on kirjailijan proosassa ja draamassa yleinen pikkukaupungin kronotooppi, jonka avulla kuvataan yksilön sidoksisuutta autoritaarisiin ajatusmalleihin. Tšehoville venäläisen ihmisen suurin ongelma on nimenomaan kyvyttömyys itsenäiseen, valmiista malleista vapaaseen ajatteluun, Klapuri kertoo.

Kuitenkin Tšehov tarjoaa mahdollisuuden muutokseen, sillä erityisesti hänen proosansa ajallisuus on luonteeltaan avointa.

– Tšehovilainen yksilökäsitys korostaa päättymättömyyttä, sillä Tšehov esittää yksilön toiminnan ja ajatukset tilannesidonnaisina, tilanteesta toiseen muuttuvina. Vaikka henkilöt itse usein kokevat elämäntilanteensa lopullisina, kerronnassa osoitetaan niiden olevan jatkuvassa muutoksessa, tutkija tiivistää.

Klapurin väitöskirjassa Bahtinin kronotooppi yhdistetään modernin ajallisuuden problematiikkaan. Tämä uusi metodologinen tulokulma on sovellettavissa myös muussa yksilön ja ajan suhdetta tarkastelevassa kirjallisuudentutkimuksessa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962754
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Klapuri Tintti
Laajuus:205 s.
ISBN:9789512962754
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:B osa 409
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl