SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

“Holding all the cards” The associations between management accounting, strategy and strategic change

Siivonen Salla-Tuulia

KTM Salla-Tuulia Siivonen esittää laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjassaan, että perusteollisuuden yritykset Suomessa ovat siirtyneet kustannusjohtajuudesta kohti erikoistumista: suomalaisen sellu- ja metalliteollisuuden kohtaamat globaalit ja toimialasidonnaiset kehitystrendit yhdessä koetun taloustaantuman, syklisten toimialojen ja erityisesti paperiteollisuutta kohdanneen rakennemuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet raskaan teollisuuden yrityksille tarpeen strategioiden uudelleentarkastelulle.

‒ Esimerkiksi raskaassa teollisuudessa on uutisoitu uusista avauksista, joissa uusia tuotteita valmistetaan panostamalla biotalouteen, Siivonen toteaa.

Siivosen tutkimustulokset osoittavat, että metallinjalostus- ja selluteollisuudessa vallinnut insinöörikulttuuri, joka on korostanut kapasiteetin maksimaalista hyödyntämistä ja kustannuksia, on osin korvautumassa liiketoimintakulttuurilla, jossa huomio kohdennetaan tulokseen ja asiakkaille tuotettuun arvoon.

Strategiset muutokset edellyttävät ennakoivia laskelmia

Siivosen väitöstutkimuksen mukaan yritysten erikoistuessa strategisissa muutostilanteissa korostuu tarve ennakoida tulevaisuutta. Raskaan teollisuuden yritysten pyrkimys löytää uusia tulovirtoja niiden päätuotannon oheen lisää tarvetta uusien arvoa lisäävien laskelmien kehittämiselle.

‒ Strategiset päätökset perustuvat usein laskelmiin, jotka tulevat niin sanotun perinteisen taloustoiminnon ulkopuolelta esimerkiksi tuotannosta tai hallinnosta. Nämä laskelmat laaditaan usein perinteisten taloushallintajärjestelmien ulkopuolella käyttäen apuna esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaa. Tämä muuttaa niin sanottua perinteistä näkemystä kontrollista ja taloudellisesta vastuusta vain laskentaosastolle liitettävinä ominaispiirteinä, Siivonen huomauttaa.

Tutkimuksessa saadut tulokset uudenlaisten laskelmien merkityksestä strategisessa päätöksenteossa antavat viitteitä siitä, että yrityksen strategiat ovat tulleet käytännönläheisemmiksi. Kun esitetyt strategiset tavoitteet ovat helpommin muutettavissa numeeriseen muotoon, ovat myös laskelmat kytkettävissä strategiaan.

‒ Näin voidaan parantaa laskentatoimen mahdollisuuksia olla vaikuttamassa strategisiin päätöksiin. Tutkimustulokset myös osoittavat, että numeroita taustoittava laadullinen ja vertailukohtia tarjoava informaatio kuten benchmarking-raportit lisäävät laskelmista saatavaa informaatiota päätöksentekotilanteissa, Siivonen sanoo.

Yrityksen strategiat tulleet entistä käytännönläheisemmiksi

Erikoistuminen ja uudet tavat laskea edellyttävät yrityksen talousjohtajilta ja controllereilta yrityksen liiketoiminnan laaja-alaista ymmärrystä.

‒ Controller työskentelee entistä enemmän vuorovaikutuksessa muilta osastoilta tulevien henkilöiden kanssa, mikä edellyttää entistä parempia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Ammattikunnalta vaadittava aikaisempaa laaja-alaisempi tietämys asettaa uusia haasteita myös korkeakouluissa tarjottavalle koulutukselle.

Siivonen tutki väitöstyössään liiketoiminnan ohjauksen roolia globaalin taloustaantuman aikaan vuosina 2008‒2010 suomalaisissa sellu- ja metallinjalostusteollisuuden yrityksissä. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu yli 40 teemahaastattelusta kahdessa suomalaisessa sellu- ja metallinjalostustoimialan yrityksessä.

Väitöskirja on englanninkileinen

Tuotenumero:9789522493507
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Siivonen Salla-Tuulia
Laajuus:254 s.
ISBN:9789522493507
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Sarja A-5:2014
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl