SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Corporate responsibility guaranteed by dialogue? Examining the relationship between nongovernmental organizations and business

Laasonen Salla

Salla Laasosen väitöskirjan päätavoitteena on tarkastella kansalaisjärjestöjen ja yritysten välistä vuorovaikutusta. Tätä tarkastellaan akateemisen tutkimuksen, vastuullisen liiketoiminnan, ja sidosryhmävuoropuhelun yhteyksissä.

Neljästä erillisestä tutkimusartikkelista koostuvan väitöskirjan aineistona on
kansalaisjärjestöjen, rahoittajan, ja investoivan yrityksen julkisesti
saatavilla oleva materiaali metsäteollisuuden alan investointiprojektiin
liittyen, sekä 199 tieteellistä julkaisua vastuullisen liiketoiminnan alueelta.
Tutkimuksen menetelminä ovat kirjallisuuskatsaus, diskurssiteoria,
käsitteellinen tutkimus, sekä tapaustutkimus.

Väitöstutkimuksen lähtökohtana on suosiotaan kasvattavan sidosryhmävuoropuhelun kriittinen tarkastelu sosiaalisena säätelymekanismina. Toisaalta sidosryhmävuoropuhelua tarkastellaan vastuullisen liiketoiminnan työkaluna, erityisesti kansainvälisten investointiprojektien yhteydessä.

Väitöskirjassa dialogia tarkastellaan sen eri konteksteissa, aina julkisen
sektorin osallistavan päätöksenteon lähtökohdista yrityksen riskienhallintaan.
Laasonen erittelee tutkimuksessaan dialogille useita tarkoituksia, joista
hyväksyttävyyden saavuttaminen on haasteellisin ja ongelmallisin. Näitä
haasteita Laasonen kartoittaa metsäteollisuuden alan
investointiprojekti-tapauksen avulla.

Laasosen tutkimuksessa selvisi, että sidosryhmävuoropuhelun edellytykset toimia
vastuullisuuden takeena tietyssä yksittäisessä tapauksessa ovat monella tapaa
rajalliset. Tähän julkiselta sektorilta lainattuun menetelmään tulisi Laasosen
mukaan yksityisellä sektorilla suhtautua varauksella. Dialogin hyödyt ja
toimintaedellytykset kasvavat, mitä kauemmas edetään yksittäisestä tapauksesta
kohti yleistä. Jos päätöksenteko dialogin kohteena olevasta tapauksesta
sijoittuvat ajallisesti lähelle toisiaan, se vähentää merkittävästi luottamusta
prosessia kohtaan.
 
Laasosen tutkimuksen kohteena on myös akateeminen diskurssi, eli se kuinka
tieteellinen keskustelu rakentaa sosiaalista todellisuutta. Koska tiedeyhteisö
on yksi merkittävä yhteiskunnallinen toimija, ei ole yhdentekevää mitä
rakenteita se osaltaan tuottaa. Laasosen tutkimuksessa aineistona on
vastuullisen liiketoiminnan alan akateeminen diskurssi kansalaisjärjestöjen ja
yritysten välisestä suhteesta. Tutkimuksessa arvioidaan kriittisesti sitä missä
määrin suhde rakentuu yhteistyön ja kumppanuuden varaan ja missä määrin
vastustajien ja ristiriitojen varaan. Laasonen arvioi myös näiden
taustaoletusten seurauksia alan tutkimukselle.

Väitöstutkimus lisää ymmärrystä kansalaisjärjestöjen ja yritysten välisistä
suhteista, dialogin eri muodoista ja haasteista sen eri yhteiskunnallisissa
konteksteissa. Tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa myös sidosryhmävuoropuhelun
haasteista kansainvälisten investointiprojektien yhteydessä sekä sen roolista
vastuullisen liiketoiminnan työkaluna.

Väitöskirja on englannikielinen

Tuotenumero:9789522491923
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Laasonen Salla
Laajuus:201 s.
ISBN:9789522491923
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-2:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl