SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä

Niemi Pertti

Niemi selvitti väitöstutkimuksessaan peruskoulun päättöluokkalaisten urapohdintaeroja ja sitä, miten oppilaiden arviot ja kokemukset kaikkien opettajien ja oppilaanohjaajan toteuttamasta ohjauksesta ovat yhteydessä heidän urapohdintaansa. Tutkimuksessa koottiin kyselyaineisto, jonka avulla määriteltiin suunta sekä yläkouluikäisten ohjauksen että oppilaanohjaus-oppiaineen kehittämistyölle.
 
– Peruskoulun ohjausta, jonka tavoitteena on oppilaan ura- ja koulutusvalinta, tulisi tarkastella erityisenä osana uravalinnan ohjauksen kokonaisuutta. Koko opettajakunnan tulisi edistää kasvavan, kehittyvän ja vasta työelämäkokemuksia kartuttavan nuoren valmiuksien kehittymistä, Niemi sanoo.
 
Oppilaanohjauksen oppitunneilla tulisi oppilasta opettaa pohtimaan omaa uraansa.
 
– Oppilaanohjaukseen varatut voimavarat tulisi kohdentaa siten, että pelkän koulutusvalinnan tekemisen sijaan oppilaalle syntyisi valmius tehdä valintoja ja toimia suunnitelmallisesti. Ohjaustyössä hyödynnettävät työmuodot tulisi lisäksi organisoida siten, että oppilaalla olisi peruskoulun päättyessä valmius sitoutua jatko-opintoihinsa kouluaste kerrallaan.

Kaikissa arvosanaluokissa heikkoja urapohtijoita

Väitöstutkimuksen mukaan peruskoulun päättöluokalla on kaikissa arvosanaluokissa sekä hyviä että heikkoja urapohtijoita. Hyvin koulussa menestyvät olivat parempia urapohtijoita kaikilla mitatuilla osa-alueilla, mutta toisaalta heikkoja urapohtijoita oli kaikissa arvosanaluokissa.
– Taitavat urapohtijat olivat itseohjautuvampia ja suunnitelmallisempia kuin heikot urapohtijat. He kokevat taitavansa ja tietävänsä paremmin oppilaanohjauksen keskeiset sisältöalueet ja heillä oli parempi itsetuntemus kuin heikoilla urapohtijoilla, Niemi sanoo.

Peruskoulun päättöluokkalaisten urapohdintaa mitattiin standardoidun CTI-mittarin avulla. Mittaria muokattiin yläkouluikäiselle sopivaan muotoon. Tutkimuksen mukaan oppilaiden hyvää urapohdintavalmiutta ennustaisi parhaiten sellainen oppimisympäristö, jossa kannustetaan yhteistoimintaan ja huomioidaan erilaiset ohjattavat ryhmät.

– Kaikkien opettajien tulisi osallistua aikaisempaa enemmän työelämään tutustumisen käytäntöihin ja tukea oppilaiden itseohjautuvuuden kehittymistä sekä tavoitteellista työskentelyä, Niemi sanoo.

Opinto-ohjaajan tulisi Niemen mukaan kohdentaa tukeaan joko urapohdintavalmiutta mittaavan mittarin avulla tai henkilökohtaisen ohjauksen kautta hankkimansa tiedon perusteella.

Tuotenumero:9789512965304
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Niemi Pertti
Laajuus:210 s.
ISBN:9789512965304
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:C osa 423
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl