SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Effects of human papillomavirus-specific immunity on the outcome of HPV infections in women

Paaso Anna

Ihmisen papilloomaviruksia tunnetaan lukuisia. Osaan niistä – niin sanottuihin korkean riskin tyyppeihin – liittyy kohonnut syöpäriski kun taas toiset, niin sanotut matalan riskin virustyypit, aiheuttavat lähinnä hyvänlaatuisia iholla ja limakalvoilla esiintyviä syyliä ja papilloomia. Lisäksi suuri osa HPV-infektioista on aivan oireettomia.

Tutkimuksessa, joka tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen ja Tyksin naistentautien klinikan kanssa, havaittiin, että naisten pitkäaikainen korkean riskin HPV16-tyypin infektio saattaa liittyä erityisesti Th2-tyypin sytokiinien eli solujen välisen viestinnän välittäjäaineiden esiintymiseen. Tutkittavat naiset kuuluivat osaksi laajempaa, jo vuonna 1998, käynnistynyttä HUPA-seurantatutkimusta.

Tässä väitöskirjatyössä naiset oli luokiteltu eri ryhmiin heidän aiempien seurannanaikaisten HPV-tulostensa mukaan. Osalla tutkittavista naisista oli todettu pitkittynyt HPV16-infektio genitaali- tai suualueella. Kontrolliryhminä toimivat ne naiset, joilla seurannan aikana ei todettu lainkaan genitaali- tai suualueen HPV16-infektioita.

Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena oli selvittää HPV16:n aiheuttamassa soluvälitteisessä immuniteetissa eroja, jotka mahdollisesti selittäisivät HPV16-infektion kroonistumisen. Tutkimukseen osallistuneilta naisilta otettiin verinäytteet, joista määritettiin HPV16-tyypin aiheuttaman soluvälitteisen immuniteetin merkkimolekyylejä.

– Ainutlaatuista tutkimuksessa on sen pitkä seuranta-aika, jolloin saadaan luotettavaa tietoa naisten aiemmasta HPV-infektiotaustasta. Muut samaa aihepiiriä jo aiemmin selvittäneet tutkimukset ovat olleet poikkileikkaustutkimuksia syöpään sairastuneista naisista tai sellaisista henkilöistä, joiden aiempaa HPV-infektiotaustaa ei ollut selvitetty, Turun yliopistossa väittelevä Anna Paaso kertoo.

Th2-tyypin sytokiinit mahdollinen ennusmerkki infektion kroonistumisesta

Keskeisenä tutkimuskohteena olivat HPV16-infektion aktivoimat T-auttajasolut ja erityisesti niiden suhteellinen jakauma Th1- ja Th2-soluiksi. Auttaja-T-solut ohjaavat immuunivasteen toimintaa tuottamiensa liukoisten kasvutekijöiden, sytokiinien, avulla. Tutkimuksessa löydettiin eroavaisuuksia Th1/Th2-sytokiinitasapainossa niiden naisten välillä, joilla oli pitkittynyt HPV16-infektio koko seurannan aikana verrattuna niihin naisiin, joilla oli ollut ainoastaan ohimeneviä HPV-infektioita tai joilla ei ollut lainkaan havaittu HPV16-infektiota.

– Tutkimukseni keskeinen löydös oli se, että pitkittynyttä HPV16-infektiota sairastavilla naisilla HPV16 E2- ja E6-spesifiset muistisolut joko puuttuivat tai ne olivat pääasiallisesti Th2-soluja. Suun ja genitaalialueen pysyvät HPV16-infektiot aiheuttivat samankaltaisen immuunivasteen.

Niillä naisilla, joilla HPV-testauksissa ei todettu lainkaan HPV16:tä yli kymmenen vuoden seurannan aikana, HPV16 E2- ja E6-proteiinien aiheuttamat spesifiset T-muistisolut olivat kuitenkin yleisempiä kuin muilla ryhmillä. Lisäksi immuunivaste oli profiililtaan Th1-tyyppiä. Tämä kertoo siitä, että naiset olivat saaneet aikaisemmin HPV16-infektion, mikä oli täysin parantunut.

Immuunivasteella keskeinen merkitys infektion etenemisen kannalta

Väitöstutkimuksessa selvitettiin myös veren HPV-tyyppispesifisiä vasta-aineita ja niiden tasoja.

– Totesimme, että korkeat vasta-ainetasot liittyivät HPV-infektion paranemiseen, erityisesti HPV-tyyppien 16 ja 18 osalta. Sen sijaan matalimmat vasta-ainetasot havaittiin naisilla, jotka olivat seurannan alussa HPV16-infektoitumattomia, mutta saivat HPV16-infektion jossain vaiheessa seurantaa tai naisilla, joilla oli koko seurannan ajan pysyvä HPV18-infektio.

Saavutetut tulokset viittaavat siihen, että HPV-tyypin toteaminen ei yksistään ole riittävä arvioimaan henkilön riskiä saada HPV-infektion aiheuttama tauti eli paikallinen syövän esiastemuutos, vaan immuunivasteella on keskeinen merkitys infektion paranemisessa tai kroonistumisessa. Luonnollisen HPV16 -infektion aiheuttamat vasta-ainetasot ja erityisesti T-auttajasolujen toiminnan polarisaation tutkiminen voi auttaa häiriintyneen immuunivasteen aiheuttaman etenevän infektion tunnistamisessa. Tällöin mahdolliseen riskiryhmään kuuluvat naiset voitaisiin jo aiemmin ottaa tarkempaan seurantaan.

– Tulevaisuudessa T-solujen toimintaan vaikuttamalla voitaisiin jopa ohjata koko immuunivastetta infektiota paremmin torjuvaksi, Anna Paaso sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512966141
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Paaso Anna
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512966141
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1251
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl