SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Evidence-based violence risk assessment in psychiatric inpatient care: an implementation study

Lantta Tella

Terveydenhuollossa esiintyvä väkivalta heikentää hoitohenkilökunnan, potilaiden sekä heidän omaistensa hyvinvointia. Väkivaltatilanteiden hallintaan käytettävien pakkotoimien eli potilaiden sitomisen ja eristämisen käyttöä on pyritty korvaamaan vaihtoehtoisilla menetelmillä psykiatrisessa sairaalahoidossa. Tella Lantta tutki hoitotieteen alan väitöskirjassaan väkivallan ennaltaehkäisyä ja väkivallan riskinarviointimenetelmän käyttöönottoa suljetuilla osastoilla.

Kun terveydenhuollossa otetaan käyttöön uusia menetelmiä, erityisesti potilaiden ja omaisten kokemus jää usein vähemmälle huomiolle.

– Potilaiden omaisilla on käyttökelpoisia ja arvokkaita ajatuksia siitä, kuinka toimintaa voisi kehittää psykiatrisessa hoidossa, Turun yliopistossa väittelevä Lantta sanoo.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan psykiatrista sairaalahoitoa saaville potilaille tulisi useammin antaa mahdollisuus tulla mukaan pohtimaan uusien menetelmien käyttökelpoisuutta.

– Potilaiden näkemys voisi auttaa hoitohenkilökuntaa myös hyödyntämään esimerkiksi väkivallan ennaltaehkäisyn menetelmiä potilaslähtöisemmin, Lantta huomauttaa.

Vuorovaikutusta kaivataan lisää

Väkivallan riskinarvioinnin avulla voidaan tunnistaa ne potilaat, jotka todennäköisesti tulevat käyttäytymään väkivaltaisesti lähitunteina. Arviointi tapahtuu havainnoimalla potilaan käyttäytymisestä niitä piirteitä, joiden on todettu ennustavan väkivaltaista käytöstä. Näin tilanteisiin voidaan puuttua varhain ja ilman pakkotoimia.

Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet siihen, kuinka todennäköistä on, että riskipotilaat tunnistetaan. Lantan väitöstutkimus toi uutta tietoa riskinarvioinnin käyttökelpoisuudesta erityisesti potilaiden näkökulmasta.

– Potilaat kertoivat menetelmän tuoneen avoimuutta hoitoon, mutta kaipasivat lisää mahdollisuuksia olla mukana arvioinnissa ja tietoa siitä, miten riskinarviointi vaikuttaa heidän hoitoonsa.

Väitöstutkimuksessa haastatellut hoitajat kokivat, että potilaan kanssa voi olla vaikea ottaa puheeksi hänen väkivaltainen käytöksensä. Omaiset toisaalta toivoivat, että juuri vuorovaikutus ja hoitohenkilökunnan läsnäolo psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden kanssa lisääntyisi. Väkivallan riskinarviointi osoittautui tutkimuksessa menetelmäksi, joka tarjoaa yhden mahdollisuuden vastata näihin tarpeisiin ja tukea potilaan osallisuutta hoidossa.

Väitöstutkimuksen mukaan jatkossa tulisikin miettiä, miten potilaat saataisiin vielä paremmin osalliseksi omaan hoitoonsa.

Väitöstutkimus tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Turvallinen työn hallinta -hanketta, joka toteutettiin Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella 2012–2013.  Hankkeen johtajana toimi professori Maritta Välimäki. Hankkeessa pyrittiin edistämään hoitajien työhyvinvointia ja hoidon laatua kehittämällä näyttöön perustuvia ja tehokkaita menetelmiä väkivaltatilanteiden hallintaan ja riskien arvioimiseen.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512966288
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lantta Tella
Laajuus:143 s.
ISBN:9789512966288
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1255
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl