SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Nivelreumasta aiheutuva haitta potilaan kokemana

Tuominen Sini

Lääketieteen lisensiaatti Sini Tuominen tutki väitöskirjassaan, minkälaista haittaa nivelreumaa sairastavat potilaat kokevat sairautensa heille aiheuttavan ja sitä, mitkä toiminnalliset haitat ovat potilaille merkittävimpiä.

Nivelreuman patofysiologiasta, oireista ja hoidosta on runsaasti tietoa. Kuitenkin varsin vähän tiedetään siitä, miten potilaat itse kokevat sairautensa ja siitä aiheutuvan taakan.

– Tutkimustulokseni osoittavat, että nivelreuma vaikuttaa potilaiden useisiin jokapäiväisiin toimintoihin, mutta vaikutusten suhteellinen merkitys vaihtelee suuresti eri potilasryhmien välillä. Sellaiset toiminnot ja oireet, joita esimerkiksi nuoret saattavat pitää tärkeinä, voivat iäkkäämmille potilaille olla merkityksettömiä ja päinvastoin, Turun yliopistossa väittelevä Sini Tuominen kertoo. 

Aikaisemmin nivelreuman aiheuttamaa haittaa on arvioitu mittareilla, jotka ovat perustuneet terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiin ja mielipiteisiin.

– Nivelreuman haittaa ja hoitoa arvioivia menetelmiä tulisi kehittää hyödyntämällä tietoa potilaiden omista kokemuksista, jolloin saadut tulokset voisivat paremmin kuvata potilaiden elämäntilanteita ja heidän tarpeitaan, Tuominen sanoo.

Maksuhalukkuusmenetelmä osoittautui käyttökelpoiseksi

Väitöskirjassa tarkasteltiin myös nivelreumasta aiheutuvien oireiden taloudellisen arvon määrittämistä. Terveydenhuollon taloudellisia arviointeja tehtäessä tulee usein vastaan toimintoja tai oireita, joita ei voida suoraan arvottaa rahassa. Niin sanottu maksuhalukkuusmenetelmä on yksi tapa määrittää tällaisen tapahtuman tai tilan arvoa.

Menetelmässä kohdehenkilöiltä kysytään, mikä olisi heidän maksukykynsä huomioiden maksimisumma, jonka he olisivat valmiita maksamaan saadakseen jonkin terveyspalvelun tai oireen lievityksen. Menetelmä perustuu olettamukselle, että se summa, jonka henkilö ilmoittaa olevansa valmis maksamaan kysytystä toiminnosta tai tilansa muutoksesta, kuvastaa markkinahintaa. Väitöskirjassa tätä menetelmää käytettiin nivelreuman aamujäykkyyden rahallisen arvon määrittämiseen.

– Menetelmän tuottamat rahalliset arvot antoivat varsin hyvän vaikutelman siitä, kuinka merkittävänä potilaat kokivat mahdolliset aamujäykkyyden keston vaihtelut. Maksuhalukkuusmenetelmän tuottamilla rahallisilla arvoilla todettiin myös olevan hyvä toistettavuus, ja se osoittautui hyvin sovellettavaksi tilanteissa, jolloin terveyspalvelulle tai terveydentilalle ei kyetä suoraan antamaan rahallista arvoa, Tuominen kertoo.

Tiedonkeruuseen käytettiin kyselylomakkeita, puhelinhaastatteluja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairauskertomustietoja. Tutkimuksissa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Tuotenumero:9789512966882
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Tuominen Sini
Laajuus:137 s.
ISBN:9789512966882
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:C osa 431
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl