SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Health and quality of life after young age onset brain tumor

Gunn Erika

Aivokasvaimien hoito vaatii yleensä leikkauksen ja riippuen aivokasvaintyypistä mahdollisesti myös solunsalpaaja- ja sädehoidon. Vähitellen parantuneiden hoitomuotojen ansiosta arviolta 80 % lapsuudessa aivokasvaimen sairastaneista on elossa 5 vuotta sairastumisesta. Nuorena aikuisena sairastuneille vastaava luku on noin 60 %. Tämän vuoksi tutkimuksessa haluttiin selvittää pitkäaikaisselviytyjien sairastavuutta ja elämänlaatua.

Tutkimuksessa selvitettiin aivokasvaimen nuorella iällä sairastaneiden myöhempää tarvetta erikoissairaanhoidon palveluille, lääkehoidoille ja lapsuudessa sairastuneiden myöhempää elämänlaatua.

Vaikutukset voivat näkyä viiveellä

Alle 25-vuotiaana aivokasvaimen sairastaneilla todettiin suurentunut riski muuhun väestöön verrattuna aineenvaihdunnan, mielenterveyden, hermoston, aivoverenkierron ja aistijärjestelmien (näkö/kuulo) sairauksiin. Kognitiiviset ja kehitykselliset vaikeudet ovat näillä henkilöillä yleisiä. Nuoruusiässä sairastuneilla voidaan todeta myös kasvanut riski munuaissairauksiin.

– Muun muassa aineenvaihduntaan ja hermostoon liittyvät myöhäisvaikutukset saattavat tulla esille vasta useampi vuosi kasvainhoitojen loppumisen jälkeen, minkä vuoksi systemaattisen ja hyvin ohjelmoidun jälkiseurannan järjestäminen kyseisen potilasryhmän ominaispiirteet tuntevassa yksikössä on välttämätöntä, Turun yliopistossa väittelevä Erika Gunn toteaa.

Keskushermoston sädehoito lisää merkittävästi todennäköisyyttä sille, että henkilö tarvitsee jatkossa lääkehoitoja eri aineenvaihdunnan sairauksiin. Toisaalta taas sädehoito yksinään ei näytä lisäävän todennäköisyyttä epilepsialääkityksen tarpeeseen, vaikka aivokasvain itsessään lisää epilepsian ilmaantumista jo selvästi. Lapsuudessa saatu sädehoito vaikutti myös myöhempään aineenvaihdunnalliseen ja aistitoimintoihin liittyvän sairastamiseen, kun taas nuoren kypsempi elimistö ei tutkimuksen perusteella vaikuttanut olevan yhtä herkkä sädehoidon vaikutuksille. Muun muassa systeemiset hydrokortisoni-, kilpirauhasen vajaatoiminta- ja kasvuhormonilääkitykset ovat yleisiä nuorella iällä todetun aivokasvaimen jälkeen.

Hyvän elämänlaadun saavuttaminen on mahdollista

Lasten ja nuorten elämänlaatu aivokasvaimen sairastamisen jälkeen vaihtelee suuresti. Vaikka heillä esiintyy varsin runsaasti terveyshaittoja, on hyvän elämänlaadun saavuttaminen mahdollista, jos nuorille voidaan tarjota riittävästi apua liitännäissairauksiin ja kuntoutuksessa otetaan huomioon myös lapsen ja nuoren sosiaaliset tarpeet. Aivokasvaimen lapsena sairastaneet pitkäaikaisselviytyjät kuvasivat rajoituksia muun muassa liikuntakyvyssään, aistitoiminnoissaan, puheessaan ja päivittäisissä toiminnoissaan. Toisaalta jopa puolet haastatelluista henkilöistä olivat kokeneet myös positiivisia asioita syövän sairastamiseen liittyen. Moni haastatelluista koki itsensä terveeksi.

– Potilaiden seurantakäynneillä on olennaista huomioida se, että jo paljosta selvinneillä potilailla heidän itsensä kokema käsitys terveydestä ja sairaudesta saattaa olla hyvin erilainen kuin aina terveenä eläneellä henkilöllä. Tämän vuoksi systemaattinen potilaan kaikki mahdolliset ongelmat huomioiva strukturoitu seurantatapa on olennaisen tärkeää, jotta apua henkilöille voidaan tarjota myös silloin, kun he ovat jo tottuneet pitämään tiettyjä pitkäaikaishaittoja osana tavanomaista elämää, Gunn painottaa.

Monet väitöskirjatutkimuksessa haastatelluista henkilöistä korostivat sosiaalisten suhteiden merkitystä elämänlaadulle. Useat olivatkin kokeneet sairauteensa liittyen vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Suurimmalla osalla nuorista oli lisäksi oppimisvaikeuksia. 

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512969494
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Gunn Erika
Laajuus:135 s.
ISBN:9789512969494
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1304
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl