SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Lenguas en contacto: el español y el finés en dos tipos de enseñanza bilingüe

Judith Ansó Ros

Judith Ansó Ros analysoi väitöstutkimuksessaan yleisimpiä löydettyjä kielikontakti-ilmiöitä, eli vaikutuksia eri kielten välillä. Kielten välisiin vaikutuksiin lukeutuvat interferenssit, lainat sekä erilaiset korvaavat viestintästrategiat.

Tutkimuksessaan Ansó Ros tarkastelee kielikontakti-ilmiöiden yleisyyttä suhteessa eri taustatekijöihin: perhetaustaan, äidin ja isän kieliasenteisiin sekä eroihin kaksikielisen opetuksen ja kotikielen opetuksen välillä.

– Espanjan ja suomen kielten välisiä kaksikielisyysilmiöitä ei juurikaan ole tutkittu. Väitöskirjassani tarkastelen kahta erilaista kaksikielisen opetuksen muotoa: kaksikielistä kouluopetusta ja kaksikielistä kotikielen opetusta, Ansó Ros kertoo

Ansó Rosin väitöskirja on pitkittäistutkimus, joka tarkastelee kieltenvälisiä vaikutuksia. Tutkimustulokset osoittavat hallitsevan kielen – tässä tapauksessa suomen – merkittävän vaikutuksen espanjan kieleen.

– Tulokset kuvastavat myös kielellistä etäisyyttä kielten välillä, ja joidenkin kielinäkökohtien tunnusmerkkisyyttä. Nämä yhdessä puutteellisen espanjankielen hallinnan kanssa johtavat useiden kielikontakti-ilmiöiden ja viestintästrategioiden syntymiseen, ilmentäen näin kielen epätäydellistä omaksumista, Ansó Ros sanoo.

Tutkimuskohteina olleissa perheissä vanhempien koulutustaso ja sosioekonominen status olivat korkeita. Useimpien perheiden kohdalla isä oli kotoisin espanjankielistä maasta ja äiti oli suomalainen.

– Kaksikielisen kouluopetuksen ja kaksikielisen kotiopetuksen välillä on joitakin eroja liittyen vähemmistökielen käyttöön kotona, vanhempien rooliin kielen omaksumisessa sekä kaksikielisyyden hankintaan ja ylläpitoon liittyvissä strategioissa, Ansó Ros toteaa.

Tutkimus osoittaa, että perheessä äidin roolilla on merkitystä vähemmistökielen oppimisessa, silloinkin kun se ei ole hänen äidinkielensä. Kontekstierot kahden analysoidun kaksikielisen opetusmuodon välillä vaikuttavat niin oppimiseen kuin kaksikieliseksi tulemiseen ja kaksikielisyyden ylläpitoon.

Väitöskirja on espanjankielinen

Tuotenumero:9789512970179
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Judith Ansó Ros
Laajuus:180 s.
ISBN:9789512970179
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:B osa 445
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl