SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Modeling the spatial and temporal trends of water quality in boreal managed watersheds

Carlos Gonzales Inca

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että jokivesien sedimenttisuspensio on vähentynyt, mutta ravinteiden määrä ja pitoisuudet ovat lisääntyneet nykyisten vesiensuojelutoimien, mutta myös ilmastonmuutoksen, seurauksena. Carlos Gonzales Inca mallinsi Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa vedenlaadun alueellista ja ajallista vaihtelua etelä- ja lounaissuomalaisilla maatalousvaltaisilla valuma-alueilla.

Sisävesistöjen vedenlaadun heikkeneminen liittyy kiinteästi maanviljelyyn. Lisääntyneet ravinnekuormat vesistöissä aiheuttavat rehevöitymistä ja uhkaavat vesiekosysteemien luonnollista biogeokemiallista tasapainoa. Erilaisia vesistönsuojelutoimia on otettu käyttöön Suomessa jo 1990-luvulta lähtien, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia.

Tutkimuksessaan Gonzales Inca havaitsi, että jokivesien sedimenttisuspesio on vähentynyt, mutta liuenneen fosforin ja typen määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikka vesistöihin valuvaa ravinnekuormaa on yritetty pienentää koko ajan.

– Vesiensuojelutoimilla on saattanut olla myös negatiivisia vaikutuksia vedenlaatuun. Toimenpiteet, kuten jäännöskasvillisuuden jättäminen pelloille, puskurivyöhykkeiden perustaminen ja maan muokkauksen vähentäminen, joilla on pyritty vähentämään eroosiota ja näin ollen ravinteita kuljettavan sedimenttisuspension määrää vesistöissä, ovat voineet lisätä liuenneen reaktiivisen fosforin ja typen määrää. Ravinteet huuhtoutuvat helposti vesistöön maan pinnalla lojuvasta maatuvasta eloperäisestä aineesta ja muokkaamattoman maan pinnalle jääneistä lannoitteista, erityisesti kevättulvien aikaan, Gonzales Inca toteaa.

Kosteikkojen ja painanteiden kunnostaminen vähentäisi vesistöjen ravinteiden määrää

Erotuskyvyltään tarkkoihin paikkatietoaineistoihin, kuten LiDAR-teknologian tuottamaan digitaaliseen korkeusmalliin, perustuvat tietokonesimulaatiot osoittivat tutkimuksen mukaan merkittävää ravinnekuorman kasvua muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Mallinnuksen mukaan ravinnenieluina toimivien kosteikkojen ja vettä keräävien painanteiden kunnostaminen vähentäisi merkittävästi vesistöihin valuvien ravinteiden määrää. Havainto kannustaa näiden alueiden kunnostamiseen ekologisen tasapainon palauttamiseksi.

– Mallinnukseen sisältyy toisaalta aina epävarmuustekijöitä, joihin tulisi tulevaisuudessa paneutua vielä tarkemmin ja hyödyntää empiiristä tietoa valuma-alueen toiminnasta sekä asiantuntijatietoa parametrien täsmentämisessä. Valuma-alueen hydrologiset prosessit ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että mallinnus on välttämätöntä pystyäksemme saamaan jonkinlaista kokonaiskuvaa vedenlaadun alueellisista ja ajallisista muutoksista, Gonzales Inca sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512970582
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Carlos Gonzales Inca
Laajuus:122 s.
ISBN:9789512970582
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:AII osa 337
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl