Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Nurse-to-nurse collaboration between hospital and primary health care on older people’s nursing care - Model, instrument and results

Lemetti Terhi

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa, mutta usein heiltä puuttuvat yhteisesti sovitut käytänteet, tavoitteet ja vastuualueet. TtM Terhi Lemetti kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan mallin, jonka avulla voidaan parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa. Osana tutkimusta syntyi myös mittari yhteistyön toteutumisen seurantaan. 

Sairaanhoitajat ovat keskeisessä roolissa, kun ikääntyvän potilaan hoito siirtyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Ikääntyvän potilaan näkökulmasta terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on tärkeää, jotta hoidon turvallisuus ja jatkuvuus varmistuvat. 

Näistä syistä Terhi Lemetti tarkasteli väitöstutkimuksessaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ikääntyvien hoidossa. Tutkimukseen osallistui yhdestä sairaanhoitopiiristä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajia sekä potilaita, joita hoidettiin molemmissa organisaatioissa.

Sairaanhoitajien välinen yhteistyö on vaativa ja dynaaminen prosessi

Lemetin kehittämä malli pitää sisällään yhteistyön neljää osa-aluetta: kontekstia ja tilannetta; olosuhteita; prosesseja ja vuorovaikutusta sekä seurauksia. Mallin mukaan yhteistyön alkaessa sairaanhoitajilla on ymmärrys omasta ja yhteistyökumppanin roolista, vastuista ja toimintaympäristöistä eri organisaatioissa, joissa ikääntyvää potilasta hoidetaan. 

– Sairaanhoitajat ovat laatineet yhtenäiset tavoitteet ikääntyvän potilaan hoitoon. Yhteistyötä vievät eteenpäin sairaanhoitajien keskinäinen kunnioitus, ymmärrys yhteistyön merkityksestä, motivaatio yhteistyöhön ja vahva osaaminen eri hoitotyön toimintaympäristöissä, Lemetti kertoo.  

Toimivassa yhteistyössä sairaanhoitajilla on mahdollisuus osallistua ja työvälineet yhteistyöhön. Yhteistyössä sairaanhoitajat jakavat tasa-arvoisesti osaamisen, tavoitteet, vastuut, päätöksenteon ja tietoa ikääntyvän potilaan hoidosta. Yhteistyö on avointa vuorovaikutusta ikääntyvän potilaan hyvinvoinnin ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. 

– Kun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien yhteistyö toteutuu, voidaan edistää sujuvaa hoidon ja tiedon siirtymistä organisaatiosta toiseen, hoidon jatkuvuutta, potilastyytyväisyyttä sekä verkostoitumista sairaanhoitajien välillä. Onnistuneessa yhteistyössä sairaanhoitajien roolit ja vastuut on selkeästi määritelty sekä heidän osaamisensa tunnistettu ja hyödynnetty, Lemetti tiivistää.

Systemaattinen yhteistyö vaatii selkeät rakenteet

Väitöstutkimuksessaan Lemetti kartoitti kehittämällään mittarilla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien näkemyksiä yhteistyön toteutumisesta ikääntyvien potilaiden hoidossa. 

– Vastausten perusteella erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä ikääntyvän potilaan hoidossa, heidän välillään on luottamuksellista vuorovaikutusta ja he pitävät yhteistyötä tärkeänä, Lemetti summaa. 

Näyttäisi kuitenkin siltä, että kahdessa isossa organisaatiossa työskentelevien sairaanhoitajien yhteistyö vaatii yhtenäisiä rakenteita, tavoitteita ja käytänteitä. Tämän lisäksi sairaanhoitajien roolien määrittäminen ja vastuiden jakaminen vaativat enemmän selkeyttämistä. Yhteistyön merkitys tulisikin oivaltaa uudella tavalla.

– Sairaanhoitajat tarvitsevat organisaatioilta ja yhteiskunnalta tukea yhteistyön rakenteiden luomiseen, jotta heillä olisi selkeästi sovitut toimintamallit ja verkostot yhteistyön tekemiseen, Lemetti kertoo.

Sairaanhoitajien näkemysten mukaan ikääntyvät potilaat ovat yhteistyön keskiössä, ja heitä hoidetaan yhteistyössä yksilöllisesti. Iäkkäät potilaat eivät kuitenkaan usein pääse itse osallistumaan yhteistyöhön, vaikka kysymys on heitä koskevasta hoidosta. Tämä tuli esiin iäkkäiden potilaiden haastatteluissa.

– Osa iäkkäistä potilaista oli huolissaan siitä, kuinka tieto ja vastuu heidän hoidostaan siirtyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Sairaanhoitajien välinen yhteistyö ei siis välttämättä aina näyttäydy potilaille, Lemetti sanoo.

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa siitä, mitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien yhteistyö ikääntyvän potilaan hoidossa sisältää, ja kuinka sairaanhoitajat kokevat yhteistyön toteutuvan tällä hetkellä. Tulosten avulla yhteistyötä voidaan kehittää systemaattisesti siten, että sairaanhoitajat voivat vahvistaa ikääntyvän ihmisen kokemusta hyvän ja turvallisen hoidon jatkuvuudesta terveyspalvelujärjestelmässämme.

Väitöskirja on englanninkiellinen

Tuotenumero:9789512982677
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lemetti Terhi
Laajuus:228 s.
ISBN:9789512982677
Julkaisuvuosi:2020
Sarja:D osa 1520
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl