SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne - typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen

Tuloisela-Rutanen Maija-Stiina

Suomalaiset työikäiset voidaan luokitella elämänhallinnan tunteen perusteella kolmeen ryhmään: eheät, pärjäävät ja sinnittelijät.

Elämänhallintaan liittyvien asioiden tutkiminen ei ole uutta, mutta juuri tällä hetkellä se näyttäisi olevan varsin ajankohtaista. Monenlaisten muutosten keskellä ihmisen on pakko keksiä uudenlaisia tapoja selviytyä elämässään. Tavallinen arkikin voi olla haaste monille. Nopeat muutokset elinympäristössämme uhkaavat henkistä tasapainoamme, koherenssiamme.

THM Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen selvitti työssään työikäisten suomalaisten elämänhallinnan eli koherenssin tunteen takana olevia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksena syntyi substantiivinen teoria, joka muodostuu sosiaalisesta perusprosessista ja sen sisällä olevasta typologiasta. Typologioita muodostettiin kolme, kukin niistä tietyt koherenssipisteet saaneille. Typologiat ovat eheät, pärjäävät ja sinnittelijät. Tutkimustulokset ovat kuvailevia ja niiden perusteella saadaan viitteitä siitä, millaiset asiat ovat yhteydessä koherenssin tunteeseen ja millä tavalla yhteys rakentuu.

Koherenssin tunne tuo elämään liikkumavaraa

Terveyssosiologi Aaron Antonovsky on kehittänyt salutogeenisen mallin, jonka keskeisenä käsitteenä on koherenssin tunne. Koherenssin tunne on yksi tapa kuvata ihmisen kykyä hallinnoida elämäänsä. Tutkimustulokset vahvistavat mallin käsitystä siitä, että mitä korkeammat koherenssipisteet henkilöllä on, niin sitä enemmän hänellä on elämässään eheyttä tukevia tekijöitä.

Eheät-typologia kuvaa henkilöitä, joilla on tutkimusaineiston korkeimmat koherenssipisteet. Heillä on havaittavissa tietynlainen henkinen liikkumavara.
Sinnittelijät-typologiassa on alhaisimpia koherenssipisteitä. Heillä monenlaiset asiat rajoittavat henkistä liikkumavaraa. Rajoittavia tekijöitä ovat lapsuuden kokemusten lisäksi fyysisen toimintakyvyn aiheuttama rajoittuneisuus, kapea-alainen tapa tarkastella elämäänsä, muut aikuiselämän eheyttä hajottavat tekijät ja epävarmuus tulevaisuuden edessä.

Lapsuuden kokemuksilla on todennäköisesti vaikutusta koherenssin tunteeseen, sillä sinnittelijät-typologiassa esiintyi enemmän kielteisiä lapsuudenkokemuksia kuin eheät-typologiassa.

Kaikkien kolmen typologian kuvauksista on luettavissa, että riippumatta koherenssipisteistä elämässä on vaikeita asioita. Oleellista on se, miten vaikeisiin asioihin suhtaudutaan. Henkinen liikkumavara luo mahdollisuuden kohdata vaikeat asiat rakentavasti ja löytää niihin myönteisiä ratkaisuja.
Tutkimuksen metodina käytettiin glaserilaista grounded theory -metodologiaa.

Tuotenumero:9789512951673
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Tuloisela-Rutanen Maija-Stiina
Laajuus:186 s.
ISBN:9789512951673
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 348

Varastosaldo ei riitä.