SuomeksiEnglanniksi
UTUShop

Urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen

Pitkänen, Jani

Tutkimuksen teemana on urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen. Urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamiseen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Voimassa olevaa oikeustilaa voidaan pitää epäselvänä. Huippu-urheilun oikeudellistumisen ja kaupallistumisen myötä urheilun kurinpitoseuraamusten tosiasialliset vaikutukset ovat merkittävästi lisääntyneet. Yhdistysautonomian perusteella urheilun kurinpitoyksiköillä on laaja harkintavalta määrätä urheilijoille rangaistuksia oikeaksi katsomallaan tavalla. Tämä herättää ky-symyksen siitä, mikä rajoittaa urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamista. Urheilijan oikeusturva vaatii, ettei häneen kohdisteta perusteettomia kurinpitotoimia.

Työn keskeisenä tavoitteena on selvittää urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamiseen liittyvät oikeusohjeet ja pohtia niiden merkityssisältöä erityisesti urheilun kurinpitoyksiköiden tarpeiden kannalta. Tutkielmassa keskitytään dopingrikkomusten sijasta tavallisiin kurinpitotoimiin. Koska urheilun kurinpidon mittaamisen perusteita ei ole pyritty sääntelemään lainsäätäjän toimesta tai urheilun sisältä käsin, tutkielman yhtenä tavoitteena on pohtia rikosoikeudellisten yleisten oppien soveltuvuutta urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamiseen. Vaikka urheilun kurinpitomenettelyssä on nähtävissä samoja piirteitä kuin rikosprosessissa, rikosoikeudellisten oppien soveltuvuus on ongelmallista urheilun erityispiirteiden vuoksi. Tutkielmassa pyritään kuvaamaan urheilun erityispiirteiden aiheuttamia ongelmia kurinpitoseuraamusten mittaamiselle ja esittämään niihin ratkaisuja. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Johtopäätöksenä todetaan, että urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen saa vahvaa tulkinta-apua rikosoikeudellisista yleisistä opeista. Kehitystä voidaan pitää urheilijan kannalta hyvänä, sillä ne takaavat parhaiten urheilijan oikeusturvan toteutumisen. Nykypäivän urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen on pitkäaikaisen ratkaisukäytännön tulos. Urheilun oikeusturvalautakunnalla on suuri merkitys kurinpitokäytännön kehittäjänä. Se pyrkii ratkaisukäytännöllään aktiivisesti oh-jaamaan ja opastamaan lajiliittojen kurinpitoyksiköitä.

Tuotteeseen liittyvät tiedostot

Tuotenumero:9789512951529
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pitkänen, Jani
Laajuus:XV + 68 s.
ISBN:9789512951529
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 35

Varastosaldo ei riitä.