SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Yksilöurheilijan vahingonkorvausvastuu sponsorisopimusketjussa

Rinne Kati

Tutkielmassa tarkastellaan yksilöurheilijan vahingonkorvausvastuuta sopimusketjuiksi muodostuvien sponsorisopimusten yhteydessä. Sponsorointi on urheilulle hyvin tärkeä tukimuoto ja yrityksille merkittävä markkinointiviestinnän väline. Sponsoroinnissa on kyse siitä, että sponsori tarjoaa taloudellista tukea tai rahoitusta sponsoroitavalle, tarkoituksenaan saada näin aikaan mielleyhtymä sponsoroitavan tahon ja sponsorin imagon tai brändin välille sekä käyttää tätä mielleyhtymää markkinoinnissaan. Sponsoroitiin liittyvät taloudelliset intressit ovat varsin suuria, ja siksi on sponsorin kannalta tärkeää, että sponsorisopimukset täytetään sovitun mukaisesti. Sopimusrikkomuksista aiheutuvat taloudelliset vahingot voivat olla merkittäviä. Urheilun ammattimaistumisen ja kaupallistumisen vuoksi myös sponsorointiin kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota. Lisäksi viime vuosien mittavaa huomiota saaneiden dopingskandaaleiden takia sopimusrikkomuksiin puuttumisen kynnys on aiempaa matalammalla.

Sopimusoikeudellisesti mielenkiintoisia kysymyksiä liittyy sopimusketjuiksi muodostuviin tilanteisiin. Kyse on tyypillisesti järjestelystä, jossa lajiliitto tekee sopimuksen markkinointiyhteistyöstä sponsorin kanssa ja tämän lisäksi lajiliitto ja urheilija solmivat urheilijasopimuksen, jonka perusteella urheilija velvoitetaan osallistumaan markkinointiyhteistyöhön. Urheilija ei tällöin ole osapuolena sponsorisopimuksessa mutta hänen suorituksensa on kuitenkin hyvin merkittävä sopimuksen täyttämiseksi.

Tutkielmassa kysytään, mikä taho kantaa sopimusrikkomustilanteessa taloudellisen vastuun sponsorille aiheutuvista vahingoista. Tähän liittyvät olennaisesti kysymykset urheilijan tehokkaasta sitouttamisesta lajiliiton solmimaan sponsorisopimukseen sekä siitä, miten sopimusvastuun ulottuvuus määritellään. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin vastuusuhteita voidaan hahmottaa ja minkälaisia vaihtoehtoja on vastuukysymysten ratkaisemiseen sponsorisopimuksiin liittyvissä sopimusrikkomuksissa.

Tutkielmassa käsitellään aluksi sponsorisopimuksiin yleisesti liittyviä piirteitä ja tavoitteita sekä erilaisia tapoja hahmottaa sponsorointiin liittyviä sopimussuhteita. Tämä jälkeen tarkastellaan sponsorisopimuksissa ilmeneviä sopimusrikkomuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä näiden vahinkojen korvauskelpoisuutta. Vahinkojen todetaan olevan pääsääntöisesti varallisuusvahinkoja, joiden määrä on varsin hankala määrittää. Myös sopimusvastuussa sovellettavia vastuuperusteita tarkastellaan ja pohditaan ekskulpaatio- ja kontrollivastuun merkitystä sääntelemättömän sponsorisopimusketjun vastuuperusteina.

Lisäksi selvitetään sopimusvastuun ulottuvuuteen liittyviä periaatteita. Tarkoituksena on tarkastella sitä, voiko vastuu sopimusrikkomuksesta ylittää kaksiasianosaissuhteen sääntelemättömässä sponsorisopimusketjussa. Mikäli vastuun laajentuminen on mahdollista, millaisia edellytyksiä sille asetetaan? Käytännön näkökulmasta tutkimuskysymys voidaan tältä osin kiteyttää siihen, voiko sponsori esittää vahingonkorvausvaatimuksen urheilijalle tilanteessa, jossa urheilija toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa sponsorille mutta urheilijan ja sponsorin välillä ei vallitse välitöntä sopimussuhdetta. Tätä pidetään ainakin tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollisena, sillä sponsorisopimusketjussa vaihdantarakenne ja muut reaaliset syyt puoltavat sopimusvastuun laajentamista urheilijaan.

Viimeisessä luvussa käsitellään erilaisia mahdollisuuksia hahmottaa urheilijan vahingonkorvausvastuun muodostuminen. Tyypillisesti lajiliitto sponsorin sopimuskumppanina korvaa tälle urheilijan aiheuttamasta sopimusrikkomuksesta syntyneen vahingon. Maksamansa korvauksen perusteella lajiliitto voi esittää urheilijalla takautuvan vahingonkorvausvaatimuksen. Tämän lisäksi tarkastellaan urheilijan vastuun perustumista deliktivastuuseen ja sopimussakkoon. Lopuksi tehdään yhteenveto ja esitetään eräitä huomioita sopimuskäytännön sekä vastuusuhteiden selkeyttämiseksi.

Tuotenumero:9789512943487
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rinne Kati
Laajuus:XII + 55
ISBN:9789512943487
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 28
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl