SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Joukkueurheilijan pelaajasopimus velvoiteoikeudellisena sopimustyyppinä

Schön Esa

Tutkimuksessa tarkastellaan joukkueurheilijan pelaajasopimusta velvoiteoikeudellisena sopimuksena. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää se, mitä pelaajasopimuksella tarkoitetaan oikeudellisessa kielenkäytössä. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa ensinnäkin vertaillaan eri joukkueurheilulajeissa nykyisin käytössä olevien pelaajasopimusmallien sisältöä toisiinsa ja kuvataan niiden yhtenevän sisällön perusteella tyypillisen pelaajasopimuksen sisältö. Seuraavaksi tutkimuksessa selvitetään, miten pelaajasopimus sijoittuu sopimustyyppijaotteluun ja muihin sopimusoikeudellisiin jaotteluihin ja mitkä normit ja periaatteet sääntelevät pelaajasopimussuhdetta. Tässä yhteydessä haetaan vastausta erityisesti siihen, voidaanko pelaajasopimus erottaa itsenäiseksi sopimustyypikseen vai onko se luonnehdittava jonkin sopimustyypin alaisuuteen lukeutuvaksi epäitsenäiseksi sopimusten ryhmäksi, tyypittömäksi eli ns. yleistä tyyppiä olevaksi sopimukseksi vai mahdollisesti sekatyyppiseksi sopimukseksi.

Koska pelaajasopimuksia koskevaa erityistä lainsäädäntöä ei ole eikä pelaajasopimus näin ollen ole ns. legaalinen sopimustyyppi, niiden asema sopimustyyppijaottelussa ratkeaa sen perusteella, voidaanko niitä pitää ns. tavanomaisoikeudellisena sopimustyyppinä. Tavanomaisoikeudellisina sopimustyyppeinä pidetään sellaisia tunnistettavissa olevia vakiintuneita sopimusryhmiä, joihin liittyy tiettyjä oikeusvaikutuksia. Tästä syystä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka vakiintuneita pelaajasopimusten ehdot ovat. Tämä tapahtuu vertailemalla nykyisin käytössä olevia pelaajasopimusmalleja edeltäjiinsä sekä toisaalta aiempien pelaajasopimussuhdetta käsittelevien tutkimusten perusteella. Tämän lisäksi selvitetään, liittyykö pelaajasopimuksiin sellaisia kaikille pelaajasopimuksille yhteisiä piirteitä, joiden perusteella ne ovat erotettavista muista sopimuksista.

Toisena keskeisenä kysymyksenä, mutta toisaalta myös edellä mainittuun sopimustyyppijaotteluun liittyen, tutkielmassa tarkastellaan pelaajasopimusten konkreettisia oikeusvaikutuksia. Tässä yhteydessä varsinaisten oikeusvaikutusten määrittämisen ohella keskeisin kysymys on se, liittyykö pelaajasopimukseen joitakin sen oikeudelliseen arviointiin vaikuttavia erityispiirteitä ja millä tavalla pelaajasopimuksen erityinen luonne tai sen muut erityispiirteet mahdollisesti ilmenevät tai miten niiden tulisi ilmetä sopimuksen oikeusvaikutuksissa tai niiden määräytymisessä. Tarkastelussa keskitytään näiltä osin pelaajasopimuksen kestoaikaa, urheilijan velvoitteita, sopimusrikkomuksia ja riidanratkaisua koskeviin pelaajasopimuksen ehtoihin. Urheilijan sopijakumppanin velvoitteet sen sijaan rajataan tarkastelun ulkopuolelle, koska ne ovat luonnehdittavissa pääasiassa rahavelan maksuksi, joihin sopimuksen luonteesta johtuvat erityispiirteet eivät juurikaan vaikuttane.

Tuotenumero:9789512942398
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Schön Esa
Laajuus:XXI + 358
ISBN:9789512942398
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 25

Varastosaldo ei riitä.