Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Namibian primary school teachers beliefs and practices in a multilingual context. Language ideologies underlying the language education policy and its implementation

Norro Soili

Ristiriitaiset käsitykset ohjaavat namibialaisten opettajien työtä.

Tutkimuksessa todettiin Namibialaisten alakoulun opettajien käyttävän opetuksessaan keinoja, jotka auttavat englantia taitamattomia oppilaita selviytymään englanninkielisessä luokassa. Monikielisiä menetelmiä käytettiin kuitenkin suunnittelemattomasti, satunnaisesti ja yksikanavaisesti. Monikielisen opetuksen kehittäminen edellyttää opettajien kielipolitiikan soveltamista koskevien käsitysten haastamista, sekä tehokkaiden monikielisten käytänteiden sisällyttämistä opettajien koulutukseen.

Namibiassa, samoin kuin useissa vastaavissa jälkikoloniaalisissa maissa, opetusta annetaan viimeistään kolmen ensimmäisen kouluvuoden jälkeen ainoastaan jollain eurooppalaisperäisellä kielellä, jota vain harva puhuu ensikielenään. Opettajien käsityksiä ja monikielisiä käytänteitä on tutkittu Namibiassa vain vähän. Tämä tutkimus lisää tietoa erityisesti alakoulun opettajien käsityksistä sekä siitä, miten he tukevat oppimista englanninkielisessä ympäristössä.

- Tutkimuksessa havaittiin keskenään ristiriitaisten käsitysten vaikuttavan siihen, mitä opettajat ajattelevat esimerkiksi opetuskielen merkityksestä oppimiselle. Vaikka suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että oppilaat oppivat parhaiten omalla kielellään, alle puolet heistä oli valmis laajentamaan omakielistä opetusta yläluokille.

Opettajien omat kokemukset vaikuttivat heidän käsityksiinsä. Koska suurin osa oli opiskellut itse englanniksi koko koulu-uransa ajan, he myös opettivat mieluiten englanniksi. Opetusmateriaalia on myös tarjolla englanniksi huomattavasti enemmän kuin muilla Namibiassa puhutuilla kielillä.

Opettajien käytänteissä havaittiin eroja sen mukaan, miten monta eri kieliryhmää oli edustettuna opetusryhmässä. Mitä useampaa eri kieltä oppilaat puhuivat, sitä haluttomampia opettajat olivat käyttämään muita kieliä kuin englantia opetuksessaan.

- Paikallisia kieliä käytettiin opetuksessa enemmän pohjoisessa Oshanan alueella kuin pääkaupungissa, jossa yhdessä luokassa saattaa olla kymmenkunta eri kieltä edustettuina. Opettajat kokivat, että oman kielen käyttö ei ole mahdollista, koska se asettaisi oppilaat eriarvoiseen asemaan.

Myös opetettava aine vaikutti opetuskäytänteisiin. Matemaattisten aineiden ja luonnontieteiden opettajat kertoivat muiden kielten kuin englannin käytön olevan haasteellista tieteenalakohtaisen sanaston puutteellisuuden takia. Näidenkin aineiden opettajien välillä oli kuitenkin suuria eroja, jotka tulivat ilmi luokkatilanteissa.

Tutkimusta varten kerättiin aineistoa opettajille suunnatulla kyselytutkimuksella ja haastattelemalla opettajia. Oppitunteja havainnoimalla saatiin tietoa opettajien käytänteistä, jolloin niitä voitiin verrata heidän itse raportoimiinsa käytänteisiin. Namibian virallista kielikoulutuspolitiikkaa ja sen kehitystä myös analysoitiin kielipoliittisten dokumenttien pohjalta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512992300
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Norro Soili
Laajuus:236 s.
ISBN:9789512992300
Julkaisuvuosi:2023
Sarja:B osa 681
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl