SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa

Valtonen Päivi

FM Päivi Valtosen väitöstutkimuksesta ilmenee, että abiturientit osaavat kirjoittaa äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeessa uutista muistuttavan vastauksen, vaikka uutinen ei olekaan lukiossa harjoiteltava kirjoittamisen tekstilaji.

Valtosen mukaan lukiolaisten ymmärrys uutisen piirteistä pohjaa kulttuurisiin ja yhteisöllisiin käytänteisiin, jotka ovat tulleet tutuksi niin vapaa-aikana kuin koulussakin pääosin uutisten lukemisen ja analysoinnin kautta.

Valtosen mukaan abiturienttien ylioppilaskokeessa tuottamissa vastauksissa oli paljon uutismaisia piirteitä, mutta kokeen arvioinnissa kokelaiden vastaukset saivat melko matalia pisteitä. Abiturienttien vastausten uutismaisuus syntyi erilaisten kielellisten ja rakenteellisten ratkaisujen kautta, ja kokelaiden uutisteksteissä olikin havaittavissa enemmän uutisgenreen kuin uutisdiskurssiin soveltuvia piirteitä.

Valtonen esittää väitöksessään, että lukion äidinkielen opetusta, koetilanteita ja opetussuunnitelmaa tulisi kehittää niin, että opetuksessa ja koetilanteissa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon opiskelijoiden käsitys eri tekstilajeista ja että opetussuunnitelmaan sisällytettäisiin ylioppilaskokeessa mahdolliset tekstilajit.

Uutisen piirteet näkyvissä

Valtosen analyysi osoittaa, että oppilaiden tuottamien uutistekstien kärjistä yli 90 prosenttia sisältää vastaukset uutiskysymyksiin ja lähes 90 prosenttia vastauksista rakentuu kärkikolmiomallin mukaisesti. Kärjessä ei siis esitetä tapahtuman lähtökohtaa vaan sen seuraus tai tulos, ja siitä edetään tapahtumaketjun kuvauksiin ja yksityiskohtiin.

Suurin osa vastausten otsikoista ja ensimmäisistä virkkeistä on rakenteeltaan uutismaisia. Miltei kaikissa vastauksissa on käytetty vähintään yhtä tietolähdettä, vaikka niiden käyttöön ei ohjata kokeen tehtävänannossa. Valtosen tutkimus osoittaa, että lukiolaiset ovat sisäistäneet melko hyvin uutisen rakenteen, vaikka kyseinen tekstilaji ei ole lukiokirjoitelmien tekstilaji opetussuunnitelman eikä oppikirjojen perusteellakaan.

Lisäksi havainnot kokelaiden uutisteksteistä kertovat paljon myös todellisen uutisen piirteistä. Valtosen mukaan tapahtumasta kertovan uutisen otsikossa on lähes poikkeuksetta verbi, kun taas esimerkiksi kannanottoon perustuvan uutisen otsikosta se voi puuttua. Valtosen esittämä uutisen aloitustapojen luokittelu perustuu ylioppilaskokeen vastausten analyysiin ja pätee myös todellisiin uutisiin. Valtosen havaitsemaa uutisotsikon verbittömyyden ja uutistyypin yhteyttä ei ole esitetty aiemmissa tutkimuksissa.

Yhtenäisyyttä arviointiin

Vaikka kokelaiden uutisteksteissä on paljon uutismaisia piirteitä, on tekstilajin hallinnassa ollut etenkin asiasisällön ja tyylin puutteita, ja vastauksista on annettu kokeen arvioinnissa melko alhaisia pistemääriä.

Erityinen huomio tulisikin kohdistaa ylioppilaskokeen arvioinnin yhdenmukaisuuteen, tehtävänannon muotoiluun sekä tehtävän kannalta toimivan pohjatekstin valintaan. Valtosen tutkimuksen mukaan arviointikriteereitä ei tulkita yhdenmukaisesti eivätkä ne anna riittävästi apua tuottamistehtävän arviointiin.

Tärkeää Valtosen mukaan olisi myös se, että äidinkielen ylioppilaskokeessa mahdolliset tekstilajit huomioidaan lukion opetussuunnitelmassa.

Väitöskirjassaan Valtonen on verrannut abiturienttien ylioppilaskokeen vastauksia tyypilliseen perusuutiseen, jonka tekstilajipiirteet hän on määritellyt erilaisten vertailuaineistojen analyysin pohjalta. Valtosen tutkimuksen pääaineistona oli 388 tekstitaidon kokeessa kirjoitettua vastausta kevään 2007 ylioppilaskokeesta. Kyseisessä tehtävässä piti tuottaa 200 - 250 sanan uutinen Siklaxin paikallislehteen fiktiivisessä tekstissä kuvattujen tapahtumien pohjalta.

Päivi Valtosen työ on ensimmäinen kielitieteellinen tekstitaidon ylioppilaskoetta käsittelevä väitöstutkimus.

Tuotenumero:9789512951796
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Valtonen Päivi
Laajuus:342 s.
ISBN:9789512951796
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 350
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl