SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Metal-Induced Oxidative Stress and Antioxidant Defence in Small Passerine Birds

Rainio Miia

Rainio selvitti väitöskirjatyössään metallien vaikutuksia lintujen antioksidanttipuolustukseen ja lisääkö metallialtistus oksidatiivista stressiä linnuilla. Tutkimusalue sijaitsi Satakunnassa, Harjavallan metallisulaton ympäristössä.

– Tutkimuslajeinani käytin talitiaisia, sinitiaisia ja kirjosieppoja, jotka ovat yleisiä lajeja tutkimusalueella ja pesivät mielellään myös pöntöissä, Rainio kertoo.

Ilmansaasteiden, kuten esimerkiksi metallien on todettu lisäävän haitallisten happiyhdisteiden määrää elimistössä. Eliöt ovat kuitenkin kehittäneet erilaisia selviytymismekanismeja puolustautuakseen vapaita happiyhdisteitä vastaan. Selviytymismekanismeista tärkeimpiä on antioksidanttipuolustus, joka on elimistön luonnollinen puolustuskeino hapen aiheuttamia soluvaurioita vastaan. Mikäli haitallisia happiyhdisteitä kertyy elimistöön enemmän kuin antioksidanttipuolustus pystyy käsittelemään, syntyy solunsisäinen stressitila, jota kutsutaan oksidatiiviseksi stressiksi.

Tärkeimpiä antioksidantteja linnuilla ovat muun muassa ravinnon kautta saatavat vitamiinit sekä karotenoidit. Lisäksi on olemassa solunsisäisiä antioksidantteja, kuten esimerkiksi glutationi sekä suuri joukko antioksidanttientsyymejä, jotka toimivat yhteistyössä antioksidanttien kanssa vapaiden happiyhdisteiden poistossa.

– Väitöskirjatyössäni mittasin tutkimuslajeiltani sekä antioksidanttien pitoisuuksia että antioksidanttientsyymien aktiivisuuksia. Pyrin selvittämään niiden toimintaa metalleille altistuneilla linnuilla sekä tutkimaan onko antioksidanttipuolustuksessa eroja eri lintulajien välillä.

Tutkimuslajit poikkesivat toisistaan oksidatiivisen stressin entsymaattiselta säätelyltään, eivät niinkään itse stressitasojen suhteen. Suurimmat erot antioksidanttientsyymien säätelyssä löytyivät talitiaisten ja kirjosieppojen väliltä.

Tulokset osoittavat, että lajeja ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä niiden antioksidanttipuolustuksen perustaso saattaa vaihdella. Antioksidanttien ja antioksidanttientsyymien lajikohtaisen perustason tuntemus on tärkeää, jotta voidaan arvioida aiheuttaako jokin ympäristömyrkky oksidatiivista stressiä tutkimuskohteena olevalle lajille vai ei.

Siemeniä syövät linnut todennäköisesti herkimpiä saastumiselle

Lisäksi Rainio tutki lintujen myrkkypuolustustehokkuutta kymmenellä eri varpuslintulajilla Turun ympäristössä. Hän havaitsi, että myrkkypuolustustehokkuus vaihteli suuresti lajien välillä. Muuttavilla hyönteissyöjillä oli selvästi korkeampi myrkkypuolustustehokkuus kuin siemensyöjillä ja paikkalinnuilla.
Tulosten perusteella siemensyöjät ovat todennäköisemmin herkempiä ympäristön haitallisille yhdisteille kuin hyönteissyöjät. Vastaavasti paikkalinnut ovat muuttolintuja herkempiä ympäristön saastumiselle.

Tutkimustuloksia lajienvälisistä eroista sekä antioksidanttipuolustuksessa että puolustuskyvyssä myrkkyjä vastaan voidaan käyttää apuna selvitettäessä ympäristön saastumiselle herkimpiä lajeja sekä ymmärtämään mekanismeja, jotka voivat johtaa populaatioiden pienenemiseen saastuneissa ympäristöissä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953257
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rainio Miia
Laajuus:121 s.
ISBN:9789512953257
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AII osa 278
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl