SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The Effects of Anesthetic Induced Loss of Consciousness on Quantitative Electroencephalogram, and Bispectral and Spectral Entropy Indices. Studies on Healthy Male Subjects

Kaskinoro Kimmo

Tajuisuuden ymmärtäminen on askarruttanut tutkijoita vuosisatoja. Hermostollisten ja solullisten mekanismien ymmärtäminen tajuisuuden takana on suuri haaste. Anestesia-aineet aiheuttavat palautuvan tajuttomuuden tilan ja sitä kautta tarjoavat työkalun tutkia tajunnan mekanismeja. Ne aiheuttavat muutoksia aivojen sähköiseen toimintaan, verenvirtaukseen ja energian kulutukseen.

Leikkausta varten annettu yleisanestesia, jota kutsutaan nukutukseksi, pitää sisällään useamman eri osa-alueen. Kipu hoidetaan kipulääkkeillä ja lihasten rentoutus lihaksia rentouttavilla lääkkeillä. Varsinainen uneksi kutsuttu osa, joka ei oikeastaan vastaa unta vaan enneminkin palautuvaa kooman kaltaista tilaa, saadaan aikaan anestesia-aineilla.

Näitä aineita on useita ja niitä voidaan annostella joko suonensisäisesti tai kaasumaisina hengityksen mukana. Eri anestesia-aineiden vaikutusmekanismit keskushermostossa poikkeavat toisistaan.

Anestesian syvyyden mittaamiseen on kehitetty erilaisia aivojen sähköistä toimintaa mittaavia kaupallisia mittareita. Mittareiden toimita perustuu aivosähkökäyrästä laskettaviin muuttujiin. Nämä mittarit toimivat hyvin syvässä nukutuksessa ja ne ovat yleisessä käytössä leikkaussaleissa.

Anestesian syvyysmittarit eivät erota rauhoittunutta tilaa reagoimattomasta tilasta

Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista anestesia-ainetta. Tutkimuksen kohteena oli selvittää, matalilla pitoisuuksilla, kahden laskimonsisäisesti annosteltavan (propofoli ja dexmedetomidiini) sekä yhden kaasumaisen (sevofluraani) lääkeaineen vaikutuksia kahteen eri anestesiasyvyysmittariin ja aivosähkökäyrään. Lisäksi tutkittiin ksenonin vaikutuksia samoihin mittareihin ja aivosähkökäyrään syvässä anestesiassa.

Aivojen verenvirtausta ja sitä kautta aktiivisuutta mitattiin ennen tajunnan menetystä, tajunnan menetyksen jälkeen ja tajunnan palautuessa kahdella laskimoon annosteltavalla aineella käyttäen PET-kuvantamista, positroniemissiotomografiaa. Kaikki tutkimukset tehtiin terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Aivosähkökäyrässä on nähtävissä samankaltaista reagointia silloinkin, kun koehenkilö ei enää reagoi pyyntöön avata silmät, verrattuna rauhoittuneeseen tilaan, jossa koehenkilö vielä reagoi pyyntöön. Kaupalliset anestesiansyvyysmittarit eivät pystyneet erottamaan rauhoittunutta tilaa reagoimattomasta tilasta, suuren yksilöllisen vaihtelun takia.

Toinen syy saattaa liittyä PET- kuvantamislöydökseen, jossa aivojen syvät rakenteet, lajinkehityksen kannalta vanhat osat, aktivoituivat tajunnan palatessa, mutta kuorikerroksessa ei juurikaan tapahdu aktivoitumista.  Ksenonin aiheuttamassa syvässä anestesiassa molemmat kaupalliset anestesian syvyysmittarit toimivat luotettavasti.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954247
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kaskinoro Kimmo
Laajuus:116 s.
ISBN:9789512954247
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1075
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl