SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Sopimusriskit urheilun arvokilpailujen järjestämissopimuksissa

Osanen Ilkka

Tutkielman tarkoituksena on selvittää urheilun arvokilpailujen järjestämissopimuksiin liittyviä sopimusoikeudellisia riskejä. Tarkastelua tehdään käyttämällä lähteinä lähinnä kotimaista sopimus- ja vakuutusoikeudellista oikeuskirjallisuutta sekä vuoden 2001 hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen järjestämissopimusta ja jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen järjestämissopimuspohjaa. Lisäksi apuna on käytetty muutamia aiheen kannalta merkityksellisiä KKO:n ratkaisuja. Tutkimus on tehty lähtökohtaisesti kansallisen lainsäädännön ja sopimusoikeusperiaatteiden pohjalta ja ulkomainen sääntely on jätetty vain muutaman viittauksen varaan.

Urheilun arvokilpailujen järjestämiseen liittyy omat riskinsä, kuten mihin tahansa liiketoimintaan. Suuri osa näistä riskeistä on liiketaloudellisia, joita vastaan ei voida suojautua oikeudellisin keinoin. Arvokilpailujen järjestämissopimuksiin liittyy kuitenkin myös sopimusoikeudellisia riskejä, joiden realisoituminen voi pahimmassa tapauksessa jopa estää kilpailujen järjestämisen. Tutkielmassa tarkastellaankin näitä sopimusoikeudellisia riskejä ja niiden hallintaa. Koska arvokilpailujen järjestämisoikeutta hallitsevat lajiliitot ovat usein määräävässä markkina-asemassa suhteessa kilpailujen järjestäjiin, voivat lajiliitot yleensä yksipuolisesti määrätä järjestämissopimusten ehdoista. Näin ollen osa ehdoista saattaa realisoituessaan muodostua kilpailujen järjestäjän kannalta varsin raskaiksi ja jopa kohtuuttomiksi. Lisäksi kilpailujen järjestäjät myös lähtökohtaisesti kantavat lähes yksin sopimuksen mukaisen riskin. Tästä johtuen järjestämissopimuksiin liittyviä oikeudellisia riskejä on tarkasteltu pääosin kilpailujen järjestäjän näkökulmasta.

Tutkielman johdanto-osassa selvitetään lyhyesti työn taustoja ja tavoitteita. Lisäksi siinä käydään läpi tutkielman rakennetta ja rajataan tutkielman kohde sekä mainitaan työn kannalta merkittävimmät lähteet.

Tutkielman toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään lyhyesti urheilusopimuksiin liittyviä erityispiirteitä ja perehdytään hieman järjestämissopimusten tarkoitukseen ja osapuoliin sekä järjestämissopimuksen muotoon.

Tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan lähemmin järjestämissopimuksiin liittyviä oikeudellisia riskejä. Aluksi käydään läpi sopimuskumppanin valintaan ja sopimuksen tulkintaan sekä sopimuksen normilähteiden epäselvyyteen liittyviä riskejä. Tämän jälkeen tarkastellaan velvoitteiden täyttämiseen käytettävistä apulaisista johtuvia ja olosuhteiden muutoksista mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Lopuksi käsitellään vielä niitä riskejä, jotka liittyvät siihen, että toisella sopimuspuolella on mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa järjestämissopimuksen ehtoja tai purkaa sopimus.

Tutkielman viidennessä ja viimeisessä varsinaisessa luvussa tarkastellaan sopimuspuolilla käytettävissä olevia keinoja riskiensä hallintaan vastuunrajoitusehtojen ja vakuuttamisen keinoin. Luvussa esitellään kuinka tarkasteltavina olleissa järjestämissopimuksissa sopimuksen mukaiset riskit on vastuunrajoitusehdoilla jaettu sopimuspuolten välillä ja tarkastellaan ehtojen mahdollista kohtuuttomuutta. Lopuksi tarkastellaan järjestämissopimuksiin liittyviä vakuuttamisvelvoitteita.

Asiansanat: urheiluoikeus, sopimusoikeus, sopimusriskit, vastuunrajoitus, vastuuvakuutus

Tuotenumero:9512930293
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Osanen Ilkka
Laajuus:XI + 59
ISBN:9512930293
Julkaisuvuosi:2006
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 13

Varastosaldo ei riitä.