SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Missä urheiluriidoissa urheilija pääsee suomessa yleiseen tuomioistuimeen?

Manninen Markus

Urheilu on oikeudellistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä ilmenee muun muassa urheilua koskevan oikeudellisen sääntelyn lisääntymisenä sekä urheilua koskevien asioiden alistamisena yhteiskunnan lainkäyttöjärjestelmän piiriin.

Urheilun oikeudellistuttua urheiluriitoja on alettu ottaa tutkittavaksi yleisissä tuomioistuimissa. Kaikkia urheiluriitoja ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi. Tässä tutkielmassa tarkastelen rajan määräytymistä tuomioistuimeen tutkittavaksi otettavien ja tutkimatta jätettävien urheiluriitojen välillä. Keskeisimmiksi osakysymyksiksi muodostuvat kahden kannetta koskevan prosessinedellytyksen, tuomioistuinasiaedellytyksen sekä oikeussuojaedellytyksen täyttymiset urheiluriidoissa.

Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä Suomen perustuslain mukaan jokaisella tulee olla oikeus saada asiansa käsitellyksi lain mukaisessa tuomioistuimessa. Tähän perusoikeuteen on kuitenkin tehty rajoituksia Suomen prosessioikeudessa jo pitkään voimassa olleella prosessinedellytysopilla.

Prosessinedellytykset jaetaan eri osatekijöitä koskeviksi. Kannetta koskevia prosessinedellytyksiä ovat muun muassa asian tuomioistuinasianluonteisuus sekä kantajan oikeussuojan tarve. Edellisen mukaan tuomioistuimessa tutkittavaksi otettavan asian tulee olla oikeussäännöin ratkaistavissa. Jälkimmäisen mukaan oikeustahoon kohdistuva haitta, häiriö, vaarantila tai oikeudellinen epävarmuus riittävät oikeussuojan saamiseen. Varsinaista oikeudenloukkausta ei enää edellytetä.

Korkeimmassa oikeudessa on tehty selkoa tutkittavaan kysymykseen muutamissa sen ratkaisemissa tapauksissa. Ratkaisukäytäntö seurailee prosessinedellytysoppia. Ratkaistut tapaukset ovat olleen muun muassa yhdistys-, työ-, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudellisia sekä OK 7:3 mukaista yleistä turvaamistointa koskevia asioita. Kukin näis-tä täyttää tuomioistuinasiaedellytyksen.

Oikeussuojaedellytys täyttyy urheiluriidoissa esimerkiksi silloin, kun päätöksillä tai asioilla on poikkeuksellisia seurauksia, jotka ulottuvat ajallisesti yhtä ottelua, harjoitusta tai kilpailua pidemmälle. Myös taloudelliset seurauk-set sekä urheilijan perusoikeuksien loukkaus riittävät muodostamaan urheilijalle oikeussuojan tarpeen.

Tarvittaessa urheiluriidat voidaan useissa tapauksissa muotoilla haastehakemuksessa siten, että kannetta koske-vat prosessinedellytykset täyttyvät. On kuitenkin kokonaan toinen asia, onko tämä kannattavaa muun muassa korkean oikeudenkäyntikuluriskin vuoksi.

Tuotenumero:9512925605
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Manninen Markus
Laajuus:XI + 60
ISBN:9512925605
Julkaisuvuosi:2003
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 1
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl