SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Yksilöurheilijan työoikeudellinen asema talliurheilussa

Turku Perttu

Urheilijoiden työoikeudellisen aseman tarkastelun kannalta urheilulajien erotteleminen urheilulajin luonteen mukaisesti joukkueurheiluun ja yksilöurheiluun ja tältä pohjalta tehtävä arvio urheilijan työoikeudellisen aseman luonteesta ei kaikissa tapauksissa ole riittävän analyyttinen tarkastelutapa työntekosuhteen luonteen selvittämiseksi. Tutkielmassa on otettu tavoitteeksi uusimmassa työoikeudellisessa tutkimuksessa hahmotettujen yrittäjätyön ja työsuhteisen työn välisten rajanvetokriteerien mukainen, eri urheilulajien tosiasiallisiin käytäntöihin perustuva yksilöurheilijan työoikeudellisen aseman kannalta keskeisten tekijöiden määritteleminen. Tällöin tarkastelun kohteeksi on muodostunut erityisesti kyseessä olevien yksilöurheilulajien sisäiset säännöt ja niiden asettamat puitteet urheilijan ja talliorganisaation toiminnalle sekä käytännössä noudatettavat toimintamallit. Urheilun sisäisten tekijöiden mukaista toimintatapaa on pyritty arvioimaan työoikeudellisesti, yrittäjä- ja työntekijäaseman kannalta keskeisen työn teettäjän johto- ja valvontavallan ja työn tekijän alisteisuutta ja työn teettäjästä riippuvaista asemaa osoittavien osatekijöiden pohjalta. Arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon myös sopimusosapuolien mahdollisuus sopia työntekosuhteelle tarkoittamansa luonteen mukaisesti työoikeudellisen lainsäädännön dispositiivisiksi tarkoittamista työn luonteen kannalta merkityksellisistä seikoista. Työoikeudellisesti sopimustenvaraisten seikkojen osalta sopimussuhteen ehdoille annettava merkitys riippuu kuitenkin olennaisesti siitä, onko sopimus myös aidosti sopijapuolten tarkoituksia vastaava vai liittyykö tiettyjen sopimusehtojen käyttöön pakottavan työoikeudellisen lainsäädännön soveltumisen välttämistarkoitus.

Lähtökohta tarkastelulle on tutkimuskohteen luonteen johdosta osin teoreettinen, sillä urheiluun liittyvä liiketoiminta on Suomessa vielä markkinoiden rajallisuuden ja siitä aiheutuvan kysynnän puutteen vuoksi vähäistä. Urheiluun kansainvälisen luonteen johdosta suomalainenkin urheilutoiminta voi kuitenkin suuntautua eurooppalaisille markkinoille ja hakea kansainvälistymisen kautta kasvualustaa toiminnan kehittämiselle. Jossain määrin tästä on jo tällä hetkellä havaittavissa esimerkkejä, joten on todennäköistä, että tulevaisuudessa myös yksilöurheilulajeissa toiminta kehittyy voimakkaammin kohti liiketoiminnallista toimintatapaa. Urheilulajit, joissa liiketoimintaan perustuva toimintamalli on sääntötasolla mahdollistettu tarjoavat myös mahdolllisuuden havainnollistaa niitä yksilöurheilulajien puolella vallitsevia toimintatapojen eroavaisuuksia, joiden takia lähtökohtainen rajanveto yksilöurheilun ja joukkueurheilun välillä urheilijan työoikeudellista asemaa koskien ei ole työoikeudellisen tarkastelun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla perusteltu.

Tutkielmassa keskeiseksi kaupallisen huippu-urheiluviihteen ominaisuudeksi on asetettu urheilun toimiminen mitä suurimmassa määrin markkinointiviestinnällisenä kanavana, jossa urheilijan työpanos liittyy kiinteänä osana markkinointiyhteistyöstä pääasiallisen rahoituksensa saavan yleensä yhtiömuotoisen työnteettäjäorganisaation liiketoimintaan. Tilanteessa, jossa urheilija vain luovuttaa työpanoksensa vastiketta vastaan työn teettäjälle, urheilijaa voidaan pitää lähinnä suorittavan työn tekijänä, joka on urheilumuodosta riippumatta oikeutettu työoikeudellisen lainsäädännön sopimussuhteen heikomman osapuolen suojaksi turvaamiin, työntekijän suojeluperiaatteen mukaisiin oikeuksiin kun urheiluviihdeteollisuuden tuottama varsinainen taloudellinen hyöty kertyy urheilujärjestöjen, kilpailujen järjestäjäorganisaatioiden ja talliorganisaatioiden sekä edellä mainittujen tahojen markkinointiyhteistyökumppaneiden sekä tv-yhtiöiden ja muun mediateollisuuden hyväksi.

Tuotenumero:9512925613
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Turku Perttu
Laajuus:XI + 44
ISBN:9512925613
Julkaisuvuosi:2003
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 2
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl