SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Coercion, Perceived Care and Quality of Life Among Patients in Psychiatric Hospitals

Soininen Päivi

TtM Päivi Soininen tutki psykiatrisessa sairaalahoidossa eristettyjen ja sidottujen potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta sekä elämänlaatua sairaalahoidon päättyessä. Tutkimus on ajankohtainen, koska psykiatriset potilaat ovat yhä enemmän kokemusasiantuntijoita psykiatristen palveluiden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.

– Elämänlaadun kokemus on yhä tärkeämpi hoidon vaikuttavuusmittari ja tässä tutkimuksessa sitä selvitettiin ensimmäisen kerran eristämiseen liittyen, Soininen kertoo.

Tutkimus osoittaa, että potilaat kokevat kokonaisvaltaisen hoidon psykiatrian osastoilla huolenpitona, mutta heidän mielipiteitään ei huomioida riittävästi hoidon suunnittelussa sekä rajoitustoimista ja hoitosuunnitelmista päätettäessä.

– Kuulluksi tuleminen ja vuorovaikutukseen perustuva luottamuksen rakentaminen on potilaille ensiarvoisen tärkeää, Soininen painottaa.

Potilaan ollessa psykoottinen, ahdistunut ja aggressiivinen, rajoitustoimet koetaan auttavina, mutta eristäminen ja sitominen tarpeettomina.

Erityisesti vanhemmat potilaat ja naiset kokivat hoitonsa negatiivisempana kuin miehet ja nuoremmat potilaat. Myös tutkimusosastojen välillä oli eroja: oikeuspsykiatriassa hoito koettiin negatiivisempana kuin psykiatrian akuuteilla osastoilla.

Eristämisen lisäksi sairauteen sopeutuminen vaikuttaa elämänlaatuun

Väitöstyössä tutkittiin eristettyjen potilaiden elämänlaatua sairaalahoidon päättyessä tiettävästi ensimmäistä kertaa. 

– Heidän elämänlaatunsa oli merkittävästi korkeampi kuin ei-eristettyjen. Tulos kertonee potilaiden hyötyvän yleensä hoidon alussa tapahtuneesta eristämisestä, mutta tulokseen vaikuttaa myös pitkä sairaalahoito, sopeutuminen sairauteen ja hoitoon.

Tutkimustietoa potilaiden sairaalahoidon aikana koetusta pakosta on vielä vähän, vaikka 2000-luvulla tutkimuksen määrä onkin lisääntynyt. Tutkimus on enemmän kuvailevaa tai etsivää kuin kokeellista.

– Tutkimusetiikkaan, potilaiden suostumukseen ja tutkimuseettiseen arviointiin on kiinnitetty enemmän huomiota vasta viime vuosina, Soininen sanoo.

Hoidossa kuunneltava potilaan ja omaisten toiveita

Pakkotoimet ovat eettisesti haasteellisia hoitotoimia. Valtakunnallinen tavoite on vähentää pakkoa, eristämistä ja sitomista.

Soinisen mukaan hoitoa ja sen suunnittelua voitaisiin kehittää pakkotilanteiden ennaltaehkäisyn ja rauhoittumiskeinojen etsimisen kautta.

– Tulevaisuuden hoitotyössä on kiinnitettävä huomiota yksilöllisiin hoitoratkaisuihin sekä potilaan ja hänen omaistensa toiveiden kuunteluun. 

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin tutkimukseen kehitetyllä kyselyllä, johon potilaat vastasivat eristämiskokemuksen jälkeen itsenäisesti.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956357
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Soininen Päivi
Laajuus:103 s.
ISBN:9789512956357
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1102
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl